Każdy płaci za ochronę klimatu

Statystyczna rodzina płaci rocznie w cenie energii ok. 100 zł w efekcie unijnej polityki klimatycznej. Od przyszłego roku koszty te co najmniej się podwoją. Wycieczka lotnicza podrożeje o co najmniej 200 zł

Publikacja: 07.01.2012 13:00

Każdy płaci za ochronę klimatu

Foto: Bloomberg

Po­la­cy naj­więk­sze kosz­ty zwią­za­ne z ochro­ną kli­ma­tu pła­cą obec­nie w ce­nie ener­gii elek­trycz­nej. Od te­go ro­ku doj­dą tak­że opła­ty w ce­nach bi­le­tów lot­ni­czych. Naj­więk­sze ob­cią­że­nia przyj­dą jed­nak w przy­szłym ro­ku, gdy wej­dą obowiązkowe opła­ty za emi­sje CO2. – Od 2013 ro­ku wzro­sną ob­cią­że­nia ener­gii zwią­za­ne z re­ali­za­cją pa­kie­tu ener­ge­tycz­no-kli­ma­tycz­ne­go. Sprze­daw­cy ener­gii bę­dą mu­sie­li ku­pić bia­łe cer­ty­fi­ka­ty w ce­nie 6 zł za MWh, do­dat­ko­wo kosz­ty za­ku­pu praw do emi­sji CO2 mo­gą wzro­snąć do 90 zł w każ­dej MWh – mó­wi Hen­ryk Ka­liś, pre­zes Izby Ener­ge­ty­ki Prze­my­sło­wej i Od­bior­ców Ener­gii.

Go­spo­dar­stwo do­mo­we zu­ży­wa rocz­nie śred­nio 1,9 MWh ener­gii, któ­ra te­raz kosz­tu­je na ryn­ku hur­to­wym 200 zł za MWh. W przy­szłym ro­ku ce­na ma wzro­snąć do 240 – 300 zł, bo elek­trow­nie do­sta­ną o 30 proc. mniej dar­mo­wych praw do emi­sji CO2. Sta­ty­stycz­ny od­bior­ca ener­gii za­pła­ci w 2013 r. za re­duk­cję emi­sji CO2, roz­wi­ja­nie od­na­wial­nych i efek­tyw­nych źró­deł ener­gii ok. 200 zł rocz­nie (te­raz jest to dwa ra­zy mniej). Ro­dzi­ny, któ­re wy­ko­rzy­stu­ją prąd np. do ogrze­wa­nia, zu­ży­wa­ją śred­nio 3,7 MWh w ro­ku. Ich rocz­ne ra­chun­ki „za kli­mat" wzro­sną więc z nie­speł­na 200 zł te­raz do ok. 370 zł.

Więcej za­pła­ci­my też za wy­po­czy­nek. Udział li­nii lot­ni­czych w eu­ro­pej­skim sys­te­mie han­dlu emi­sja­mi (ETS) bę­dzie kosz­to­wał prze­cięt­ną pol­ską ro­dzi­nę (2 plus 2), któ­ra jeź­dzi raz w ro­ku na wa­ka­cje do Tur­cji, Egip­tu czy na Wy­spy Ka­na­ryj­skie, przy­naj­mniej 48 eu­ro wię­cej. Ta kwo­ta zwięk­szy się zna­czą­co, je­śli urlo­po­wi­cze zde­cy­du­ją się na sko­rzy­sta­nie z ofer­ty nie­miec­kiej i od­lot z nie­miec­kie­go lot­ni­ska, gdzie do­dat­ko­wo obo­wią­zu­ją opła­ty na eko­lo­gię: 8 eu­ro na każ­de­go pa­sa­że­ra, je­śli po­le­cą do Tur­cji, a 25 eu­ro, gdy zde­cy­du­ją się na wa­ka­cje w Hur­ga­dzie, Sharm el She­ikh, Mar­sa Alam i Ta­bie bądź na Wy­spach Ka­na­ryj­skich. W tej sy­tu­acji do­pła­ta eko­lo­gicz­na do każ­de­go bi­le­tu wzro­śnie od­po­wied­nio z 20 eu­ro (12 z ty­tu­łu ETS plus 8 nie­miec­kiej ekoopła­ty) do 37 eu­ro (12 plus 25). Dla ca­łej ro­dzi­ny bę­dzie to więc do­dat­ko­wy koszt od 80 do 148 eu­ro.

Od przy­szłe­go ro­ku w związ­ku z ochro­ną kli­ma­tu zdro­że­je tak­że m.in. cie­pło i ma­te­ria­ły bu­dow­la­ne. Każ­da to­na ce­men­tu mo­że kosz­to­wać od 7 do 15 zł wię­cej (przy ce­nie praw do emi­sji CO2 15 – 35 eu­ro).

– Je­śli za­ło­żyć, że ce­na praw do emi­sji CO2 wy­nie­sie 15 – 40 eu­ro, wów­czas prze­wi­dy­wa­ny śred­ni wzrost ce­ny wy­twa­rza­ne­go cie­pła wy­nieść mo­że 4 –10 zł/GJ – oce­nia Ja­cek Szym­czak, pre­zes Izby Go­spo­dar­czej Cie­płow­nic­two Pol­skie. Pod­wyż­ki cie­pła ma­ją po­cząt­ko­wo nie obej­mo­wać go­spo­darstw do­mo­wych.

Droż­sza ener­gia od­bi­je się na ca­łej go­spo­dar­ce. – Kosz­ty za­ku­pu ener­gii elek­trycz­nej sta­no­wią 5 proc. wszyst­kich kosz­tów. Ko­niecz­ność za­ku­pu praw do emi­sji przez ener­ge­ty­kę na pew­no pod­wyż­szy na­sze ra­chun­ki – mó­wi „Rz" Zbi­gniew Ma­dej, rzecz­nik Kom­pa­nii Wę­glo­wej, naj­więk­szej w UE spół­ki w bran­ży. Je­śli za­kła­dy pod­nio­sły­by o 5 proc. ce­nę wę­gla, każ­da to­na zdro­ża­ła­by śred­nio o ok. 17 zł.

Po­la­cy naj­więk­sze kosz­ty zwią­za­ne z ochro­ną kli­ma­tu pła­cą obec­nie w ce­nie ener­gii elek­trycz­nej. Od te­go ro­ku doj­dą tak­że opła­ty w ce­nach bi­le­tów lot­ni­czych. Naj­więk­sze ob­cią­że­nia przyj­dą jed­nak w przy­szłym ro­ku, gdy wej­dą obowiązkowe opła­ty za emi­sje CO2. – Od 2013 ro­ku wzro­sną ob­cią­że­nia ener­gii zwią­za­ne z re­ali­za­cją pa­kie­tu ener­ge­tycz­no-kli­ma­tycz­ne­go. Sprze­daw­cy ener­gii bę­dą mu­sie­li ku­pić bia­łe cer­ty­fi­ka­ty w ce­nie 6 zł za MWh, do­dat­ko­wo kosz­ty za­ku­pu praw do emi­sji CO2 mo­gą wzro­snąć do 90 zł w każ­dej MWh – mó­wi Hen­ryk Ka­liś, pre­zes Izby Ener­ge­ty­ki Prze­my­sło­wej i Od­bior­ców Ener­gii.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro