Koncesje wydane, ale mało kto zaczął poszukiwania

Mi­ni­ster­stwo Śro­do­wi­ska wy­da­ło już 109 kon­ce­sji na po­szu­ki­wa­nie ga­zu łupkowe­go w Pol­sce

Publikacja: 23.01.2012 03:03

Największe złoża

Największe złoża

Foto: Rzeczpospolita

 

Cho­ciaż pierw­sze od­wier­ty ru­szy­ły w pierw­szej po­ło­wie 2010 r., do dziś nie od­kry­to i nie udo­ku­men­to­wa­no żad­ne­go zło­ża te­go su­row­ca. Jed­nak pla­ny są am­bit­ne – mi­ni­ster skar­bu Mi­ko­łaj Bu­dza­now­ski za­po­wia­da, że wy­do­by­cie ga­zu z łup­ków po­win­no roz­po­cząć się na prze­ło­mie 2014 i 2015 ro­ku. W tym sa­mym cza­sie ma po­wstać pierw­sza ko­pal­nia.

Do stycz­nia 2012 ro­ku wy­ko­na­no je­dy­nie 13 od­wier­tów. De­kla­ra­cje firm po­szu­ki­waw­czych na te­mat wier­ceń pla­no­wa­nych na ten rok są nie­wie­le więk­sze – chcą wy­ko­nać 18 otwo­rów. Naj­wię­cej, bo po czte­ry, ma­ją prze­pro­wa­dzić ame­ry­kań­ski Che­vron oraz wło­skie Eni.

Tym­cza­sem do 2014 ro­ku licz­ba wier­ceń na te­re­nie kra­ju ma wzro­snąć do 200. Dla­te­go re­sort skar­bu mo­bi­li­zu­je pań­stwo­we przed­się­bior­stwa, by przy­śpie­szy­ły pra­ce po­szu­ki­waw­cze.

Wśród spółek, w których udziały ma Skarb Państwa, kon­cesje posiadają: Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two, grupa Lotos oraz PKN Orlen. Oprócz nich w po­szu­ki­wa­nia złóż ma­ją się włą­czyć  naj­więk­sze pol­skie kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne: PGE, Tau­ron, Enea i Ener­ga, któ­re bę­dą mo­gły wy­ko­rzy­sty­wać to pa­li­wo do pro­duk­cji ener­gii.

Przy­śpie­sze­nie prac po­szu­ki­waw­czych wy­ma­ga gi­gan­tycz­nych na­kła­dów fi­nan­so­wych. Koszt pojedynczego od­wier­tu szacowany jest na 15 – 20 mln dol. Do końca 2020 r. na same otwo­ry po­szu­ki­waw­cze, których może być 3,5 tys., trzeba będzie wydać około 177 mld zł.

Na razie nie wiadomo, ile wyniosą tegoroczne nakłady inwestycyjne wszystkich firm szu­ka­ją­cych złóż. Wie­my jed­nak, że PGNiG, który posiada 15 koncesji, chce przeznaczyć na ten cel około 200 mln zł.

We­dług po­da­wa­nych przez Mi­ni­ster­stwo Śro­do­wi­ska sza­cun­ków firm kon­sul­tin­go­wych wiel­kość złóż w na­szym kra­ju mo­że wy­no­sić od 1,4 do 3 bln m sześc.

Jesz­cze więk­szy po­ten­cjał w pol­skich łup­kach wi­dzi ame­ry­kań­ska Agen­cja In­for­ma­cji Ener­ge­tycz­nej EIA. Z jej pro­gnoz wy­ni­ka, że na­sze za­so­by ga­zu mo­gą prze­kro­czyć 5 bln m sześc., a to ozna­cza­ło­by, że są naj­więk­sze w Eu­ro­pie.

Do­pie­ro ko­lej­ne wier­ce­nia wy­ko­na­ne w cią­gu naj­bliższych lat po­zwo­lą pre­cy­zyj­niej osza­co­wać za­sob­ność pol­skich złóż. Pra­ce po­szu­ki­waw­cze pro­wa­dzo­ne są od Po­mo­rza po Lu­belsz­czy­znę.

Cho­ciaż pierw­sze od­wier­ty ru­szy­ły w pierw­szej po­ło­wie 2010 r., do dziś nie od­kry­to i nie udo­ku­men­to­wa­no żad­ne­go zło­ża te­go su­row­ca. Jed­nak pla­ny są am­bit­ne – mi­ni­ster skar­bu Mi­ko­łaj Bu­dza­now­ski za­po­wia­da, że wy­do­by­cie ga­zu z łup­ków po­win­no roz­po­cząć się na prze­ło­mie 2014 i 2015 ro­ku. W tym sa­mym cza­sie ma po­wstać pierw­sza ko­pal­nia.

Pozostało 82% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro