Sprawa dotyczy przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Wyrok jest prawomocny. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 14,6 mln zł.

Prezes URE w dniu 31 lipca 2009 r. wydał sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z grupy PGE, tj. Elektrowni Opole, Elektrowni Turów, Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Elektrociepłowni Rzeszów, Elektrociepłowni Lublin – Wrotków oraz Elektrociepłowni Gorzów w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych.

Zgodnie z tymi decyzjami spółki te zostały zobowiązane do zwrotu wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż oczekiwana wysokości. PGE odwołało się od decyzji URE. Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokami z dnia 26 maja 2010 r. zmienił decyzje URE uwzględniając w całości odwołanie PGE. Prezes URE złożył apelację do tych wyroków. W przypadku Elektrociepłowni Rzeszów Sąd Apelacyjny w Warszawie apelację oddalił.

Wytwórcy z grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2009 oraz 2010. Sprawy te nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw toczących się odnośnie rekompensat KDT za 2008 r. dla wytwórców z grupy PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez URE, wynosi 434,7 mln zł.