W Elek­tro­cie­płow­ni Sta­lo­wa Wo­la po­wsta­nie blok opa­la­ny ga­zem o mo­cy elek­trycz­nej 400 MW i ciepl­nej 240 MW. In­we­sty­cję re­ali­zu­ją wspól­nie ener­ge­tycz­ny kon­cern Tau­ron i Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two. Nie oby­ło się jed­nak bez pro­ble­mów z wy­ło­nie­niem ge­ne­ral­ne­go wy­ko­naw­cy.

Pier­wot­nie prze­targ wy­gra­ła hisz­pań­ska Iber­dro­la, któ­ra za­ofe­ro­wa­ła wy­bu­do­wa­nie blo­ku za 1,59 mld zł. Jed­nak, po od­wo­ła­niu się od tej de­cy­zji in­nych uczest­ni­ków po­stę­po­wa­nia, Kra­jo­wa Izba Od­wo­ław­cza na­ka­za­ła od­rzu­ce­nie ofer­ty Iber­dro­li. Po po­now­nej oce­nie ofert w prze­tar­gu zwy­cię­ży­ła Abe­ner Ener­gia, rów­nież za­re­je­stro­wa­na w Hisz­pa­nii. Zre­ali­zu­je ona in­we­sty­cję za 1,9 mld zł.

– Chce­my pod­pi­sać umo­wę na wy­ko­na­nie blo­ku jak naj­szyb­ciej, do koń­ca kwiet­nia. Wte­dy wy­ko­naw­ca mógł­by roz­po­cząć pra­ce nad pro­jek­tem blo­ku już w ma­ju – mó­wi „Rz" Ka­zi­mierz Pła­za, czło­nek za­rzą­du Elek­tro­cie­płow­ni Sta­lo­wa Wo­la. Li­czy też na szyb­kie roz­po­czę­cie ro­bót bu­dow­la­nych. – W przy­szłym ty­go­dniu spo­tka­my się z wy­ko­naw­cą i omó­wi­my szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram prac – do­da­je Pła­za. Zgod­nie z pla­nem obiekt ma ru­szyć w pierw­szej po­ło­wie 2015 r.

Pro­jekt w Sta­lo­wej Wo­li jest naj­bar­dziej za­awan­so­wa­ną in­we­sty­cją Tau­ro­nu zwią­za­ną z bu­do­wą blo­ków ga­zo­wych. Mniej­szy obiekt o mo­cy elek­trycz­nej 135 MW po­wsta­nie także w Ka­to­wi­cach, ale tam Tau­ron nie wy­ło­nił jesz­cze ge­ne­ral­ne­go wy­ko­naw­cy. Prze­targ ru­szył na po­cząt­ku stycz­nia.

W dal­szych pla­nach jest bu­do­wa wspól­nie z mie­dzio­wym po­ten­ta­tem KGHM blo­ku ga­zo­we­go w Elek­trow­ni Bla­chow­nia w Kę­dzie­rzy­nie-Koź­lu. Bę­dzie to naj­więk­szy te­go ty­pu obiekt na­le­żą­cy do Tau­ro­nu o mo­cy 850 MW. Pro­blem w tym, że fir­my wciąż nie otrzy­ma­ły zgo­dy Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej na re­ali­za­cję wspól­ne­go przed­się­wzię­cia. We­dług wstęp­nych sza­cun­ków ca­ły pro­jekt mo­że po­chło­nąć 4 – 5 mld zł. Har­mo­no­gram in­we­sty­cji za­kła­da uru­cho­mie­nie no­wej si­łow­ni w 2016 ro­ku.