Du­ży wpływ na po­pra­wę miał po­zy­tyw­ny wy­nik po­stę­po­wa­nia ar­bi­tra­żo­we­go z Gazpromem. EBIT­DA, czy­li wy­nik ope­ra­cyj­ny po­więk­szo­ny o amor­ty­za­cję, wzrósł o 9 proc., do 5,5 mld eu­ro.

Zysk RWE spadł jed­nak o 38 proc. w uję­ciu rok do ro­ku, się­ga­jąc 979 mln eu­ro. By­ło to spowo­do­wa­ne głów­nie utrzy­mu­ją­cy­mi się ni­ski­mi ce­na­mi hur­to­wy­mi ener­gii elek­trycz­nej na eu­ro­pej­skich ryn­kach (ich zna­czą­cy spa­dek na­stą­pił w cią­gu ostat­nich dwóch­-trzech lat). W efek­cie ho­len­der­skie ak­ty­wa wy­twór­cze RWE stra­ci­ły na war­to­ści 800 mln eu­ro, ob­ni­ża­jąc wy­nik fi­nan­so­wy ca­łe­go kon­cer­nu.

Ze wzglę­du na bo­om w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej w Eu­ro­pie, a szcze­gól­nie w Niem­czech, wytwa­rza­nie ener­gii w kon­wen­cjo­nal­nych elek­trow­niach prze­sta­je być opła­cal­ne. W pierwszej po­ło­wie 2013 r. wy­nik ope­ra­cyj­ny RWE z tej dzia­łal­no­ści spadł o dwie trze­cie. Przed­sta­wi­cie­le RWE przy­zna­li, że sy­tu­ację sta­bi­li­zu­je sprze­daż więk­szo­ści ener­gii w ramach za­war­tych 2–3 la­ta wcze­śniej kon­trak­tów ter­mi­no­wych, któ­re za­kła­da­ły ce­ny wyższe niż obec­nie na ryn­ku. Jed­nak z ro­ku na rok efekt ten bę­dzie za­ni­kał. Po szczegółowej ana­li­zie wła­dze RWE pod­ję­ły de­cy­zję o wy­łą­cze­niu 3,1 GW mo­cy wytwórczych w nie­miec­kich i ho­len­der­skich elek­trow­niach. Trwa też oce­na ko­lej­nych jedno­stek, a kon­cern za­po­wia­da, że we­źmie pod uwa­gę wszyst­kie opcje, któ­re zwięk­szą jego eko­no­micz­ną efek­tyw­ność.

Do nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków, któ­re RWE od­no­to­wa­ło w I poł. 2013 r., za­li­czyć trzeba 1-proc. spa­dek pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i 4-proc. spa­dek jej sprze­da­ży do odbior­ców koń­co­wych. Sprze­daż ga­zu w po­rów­na­niu z I półroczem 2012 r. zmniej­szy­ła się aż o 17 proc. Na pod­sta­wie ak­tu­al­nych wa­run­ków ryn­ko­wych RWE pod­trzy­mał wy­da­ną w mar­cu pro­gno­zę wy­ni­ków. Na ko­niec 2013 r. ocze­ki­wa­ny jest wy­nik ope­ra­cyj­ny rzę­du 5,9 mld eu­ro (za I półrocze 2013 r. by­ło 4,1 mld eu­ro). Zysk net­to z dzia­łal­no­ści kon­ty­nu­owa­nej po­wi­nien wy­nieść 2,4 mld eu­ro.

Pro­gnoz na bie­żą­cy rok nie zmie­nił rów­nież naj­więk­szy w Cze­chach kon­cern ener­ge­tycz­ny CEZ. Wy­nik net­to fir­my za okres kwie­cień­-czer­wiec wy­niósł 10,8 mld ko­ron cze­skich, o 2 mld ko­ron mniej niż w tym sa­mym okre­sie 2012 r. Jed­nak ca­łe I pół­ro­cze 2013 r. CEZ zamknął ze wzro­stem zy­sku o 5 proc., do 28,6 mld CZK.