Grupa Lotos wkrótce podejmie strategiczne decyzje

W listopadzie spółka m.in. poda, jak chce odzyskać pieniądze wydane na norweskie złoże Yme.

Publikacja: 30.10.2013 10:38

Grupa Lotos wkrótce podejmie strategiczne decyzje

Foto: Bloomberg

 

W naj­bli­ższych ty­go­dniach Gru­pa Lo­tos mo­że sfi­na­li­zo­wać za­kup udzia­łów w nor­we­skim zło­żu, na któ­rym jest wy­do­by­wa­na ro­pa. – W li­sto­pa­dzie po­ja­wi się in­for­ma­cja w spra­wie za­ku­pów na szel­fie nor­we­skim i jak roz­wią­że­my pro­jekt Yme. Na pew­no bę­dzie­my od­zy­ski­wać pie­nią­dze – twier­dzi Pa­weł Olech­no­wicz, pre­zes Gru­py Lo­tos. Gdań­ska spół­ka po­sia­da

20-proc. udział w kon­ce­sji Yme. Za­in­we­sto­wa­ne w ten pro­jekt pie­nią­dze (łącz­nie 1,7 mld zł) na ra­zie nie mo­gą w ża­den spo­sób się zwró­cić, gdyż na zło­żu za­in­sta­lo­wa­no wa­dli­wą plat­for­mę wy­do­byw­czą. Dzię­ki in­we­sty­cji w no­we zło­że sta­nie się mo­żli­we sko­rzy­sta­nie z tzw. tar­czy po­dat­ko­wej. Tym sa­mym Gru­pa Lo­tos uzy­ska­ła­by zwrot czę­ści ka­pi­ta­łu za­in­we­sto­wa­ne­go w Yme. Wcze­śniej spół­ka po­da­wa­ła, że na za­kup udzia­łów w zło­żu pro­duk­cyj­nym mo­że prze­zna­czyć 100–300 mln USD.

W li­sto­pa­dzie Gru­pa Lo­tos po­dej­mie de­cy­zję w spra­wie dal­szych prac nad pro­jek­tem bu­do­wy kom­plek­su pe­tro­che­micz­ne­go, któ­ry ma re­ali­zo­wać z Gru­pą Azo­ty. Za­rząd za­uwa­ża, że jest on skom­pli­ko­wa­ny, ale jed­no­cze­śnie ma du­ży po­ten­cjał dla spół­ek i ca­łe­go kra­ju.

Do koń­ca ro­ku ma­ją być z ko­lei gotowe analizy do­ty­czą­ce za­le­żnej fir­my trans­por­to­wej Lo­tos Ko­lej. – Wte­dy bę­dzie­my de­cy­do­wać o przy­szło­ści spół­ki. Wy­glą­da na to, że bę­dzie­my chcie­li wy­łą­czyć Lo­tos Ko­lej z na­szej gru­py ka­pi­ta­ło­wej cał­ko­wi­cie lub czę­ścio­wo w 2014 r. – in­for­mu­je Olech­no­wicz. Wcze­śniej za­in­te­re­so­wa­nie na­by­ciem te­go pod­mio­tu wy­ra­zi­ło m.in. PKP Car­go.

W tym ro­ku Gru­pa Lo­tos prze­zna­czy­ła na in­we­sty­cje oko­ło 500 mln zł. Do koń­ca ro­ku chce jesz­cze wy­dać 200–300 mln zł. Za­rząd za­po­wia­da, że w przy­szłym ro­ku, zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi za­ło­że­nia­mi, prze­zna­czy na ten cel oko­ło 1 mld zł. Naj­wię­cej pie­nię­dzy po­chło­ną po­szu­ki­wa­nia i wy­do­by­cie ro­py i ga­zu. Nie­daw­no za­le­żny Lo­tos Pe­tro­bal­tic oraz Pol­skie In­we­sty­cje Roz­wo­jo­we pod­pi­sa­ły po­ro­zu­mie­nie do­ty­czą­ce fi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu za­go­spo­da­ro­wa­nia zło­ża ro­py naf­to­wej B8 znaj­du­ją­ce­go się na Mo­rzu Bał­tyc­kim. Uru­cho­mie­nie z nie­go pro­duk­cji pla­no­wa­ne jest na ko­niec 2015 r. Za­so­by B8 sza­cu­je się na 3,5 mln ton ro­py. Rocz­nie ma być po­zy­ski­wa­nych oko­ło 220 tys. ton te­go su­row­ca.

Na ro­po­no­śnym zło­żu B3 dzia­ła za to już zmo­der­ni­zo­wa­na plat­for­ma wy­do­byw­cza PG­-1. Dzię­ki niej spół­ka utrzy­ma w tym miej­scu pro­duk­cję na po­zio­mie po­wy­żej 100 tys. ton rocz­nie aż do 2026 r.

Po trzech kwar­ta­łach Gru­pa Lo­tos wy­pra­co­wa­ła 21,1 mld zł  przy­cho­dów i 63,8 mln zł zy­sku net­to. Oba wy­ni­ki by­ły gor­sze od za­no­to­wa­nych w tym sa­mym okre­sie 2012 r. od­po­wied­nio o 14,9 proc. i 90,8 proc. Spół­ka prze­ko­nu­je, że jej wy­ni­ki nie są złe, wziąw­szy pod uwa­gę po­gar­sza­ją­ce się na ryn­ku ma­rże, spa­dek kur­su do­la­ra i nie­wiel­ką ró­żni­cę w ce­nie po­mię­dzy ro­pą ro­syj­ską a su­row­cem wy­do­by­wa­nym spod dna Mo­rza Pół­noc­ne­go. Opu­bli­ko­wa­ny przed wtor­ko­wą se­sją ra­port zna­lazł od­zwier­cie­dle­nie w no­to­wa­niach ak­cji Gru­py Lo­tos. Ich kurs rósł na­wet o 5,7 proc., czy­li do 40,7 zł.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, t.furman@rp.pl

W naj­bli­ższych ty­go­dniach Gru­pa Lo­tos mo­że sfi­na­li­zo­wać za­kup udzia­łów w nor­we­skim zło­żu, na któ­rym jest wy­do­by­wa­na ro­pa. – W li­sto­pa­dzie po­ja­wi się in­for­ma­cja w spra­wie za­ku­pów na szel­fie nor­we­skim i jak roz­wią­że­my pro­jekt Yme. Na pew­no bę­dzie­my od­zy­ski­wać pie­nią­dze – twier­dzi Pa­weł Olech­no­wicz, pre­zes Gru­py Lo­tos. Gdań­ska spół­ka po­sia­da

Pozostało 88% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?