Katowicka spółka energetyczna jest uprawniona do uzyskania nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2, ale do końca 2013 r. uprawnienia te nie zostały jej przydzielone.  W konsekwencji rezerwa z tytułu emisji ujęta w sprawozdaniu grupy za miniony rok będzie wyższa o około 270 mln zł niż pierwotnie zakładano. O tę kwotę obniżony zostanie więc wynik EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja). Rozpoznanie rezerwy wpłynie też na wynik finansowy netto grupy – obniży go o około 219 mln zł.

- Spółki grupy Tauron posiadają na rejestrach uprawnień do emisji dwutlenku węgla liczbę uprawnień wystarczającą do pokrycia emisji za 2013 r. Uprawnienia te zostały pierwotnie nabyte na poczet lat kolejnych, a związane z tym wydatki nie zostały zaliczone do kosztów roku 2013 – przekonuje zarząd energetycznej spółki.