Jak wynika z informacji resortu organizacje ekologiczne i gospodarcze związane z odnawialnymi źródłami energii postulowały zwiększenie roli OZE, w szczególności morskich farm wiatrowych. Zwracały również uwagę na potencjalny rozwój technologii magazynowania energii. Krytyce poddane zostały z kolei założenia rozwoju czystych technologii węglowych. Organizacje ekologiczne podkreślały z kolei konieczność prowadzenia działań w zakresie ochrony klimatu. Ich zdaniem polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej powinna stanowić kontekst dla realizacji polityki energetycznej państwa.

Z drugiej strony - podaje MG -organizacje gospodarcze i podmioty związane z energetyką systemową zwróciły uwagę na uwydatnienia znaczenia wykorzystania rodzimych surowców energetycznych: węgla kamiennego i brunatnego. Ich zdaniem stanowić one będą podstawę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obszarami, które również wymagają omówienia są kwestie ochrony dostępu do zasobów kopalnych, ograniczania importu surowców oraz konieczności prowadzenia szerokich prac badawczo-rozwojowych. Przedstawione opinie wskazują także potrzebę mocniejszego zaakcentowania rozwoju infrastruktury – zarówno elektroenergetycznej, jak i gazowej – a także zapewnienia odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych.

Jak czytamy w komunikacie w ramach wstępnych konsultacjach Polityki energetycznej postulowano rozwój wysokosprawnej kogeneracji, która wpływa nie tylko na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, ale też na poprawę efektywności energetycznej. Akcentowano ponadto potrzebę rozwijania systemów zarządzania popytem oraz wspierania rozwoju inteligentnych sieci – z korzyścią zarówno dla operatorów systemów dystrybucyjnych, konsumentów, jak i dla rosnącej grupy prosumentów. Pojawiło się także wiele głosów na temat konieczność przyjęcia ustawy o korytarzach przesyłowych.

Jednocześnie resort informuje, ze w zakresie energetyki jądrowej stanowiska były rozbieżne. Część uwag wskazywała na potrzebę intensyfikacji prac oraz zwiększania świadomości społecznej w tym zakresie, inne z kolei sugerowały nawet zaniechanie działań związanych z budową bloków jądrowych.

Zgłoszone w toku konsultacji sugestie i opinie są w trakcie analizy - informuje MG i zapowiada, że wnioski stanowić będą istot wkład na etapie dalszych prac nad projektem nowej polityki energetycznej państwa. Po ich zakończeniu dokument ma trafić do szerokich konsultacji społecznych i międzyresortowych.