Jak poinformowało Rafako, w ramach ugody Energa Elektrownie Ostrołęka m.in zapłaci w terminie trzech dni roboczych kwoty wstrzymanej dotychczas faktury końcowej, która to płatność po potrąceniu zgodnie z warunkami ugody czwartej raty układowej w ramach układu, wynosić będzie 14,71 mln zł. Konsorcjum, którego liderem było Rafako, podpisało w 2018 r. umowę na budowę instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B. Wartość umowy wynosiła 199,3 mln zł netto, w tym 126,3 mln zł stanowiło wynagrodzenie Rafako.

Czytaj więcej

Pomoc finansowa dla Rafako przeciąga się

To kolejna z dobrych informacji dla Rafako w tym miesiącu. Firma otrzymała na początku października od PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (PFR FIZAN) promesę dotyczącą udzielenia spółce finansowania pomostowego na bieżącą działalność spółki w kwocie 15 mln zł. Wśród warunków udzielenia pożyczki jest m.in. ustanowienie zastawu na spółkach zależnych Rafako i ugoda z JSW Koks. Spłata pożyczki ma nastąpić w 6 miesięcy od dnia jej wypłaty. W międzyczasie w spółce może pojawić się nowy inwestor, którym miałby być PG Energy.