W drugim kwartale 2022 roku 396 mln zł EBITDA wobec 1,185 mld zł zysku przed rokiem. Strata operacyjna wyniosła 252 mln zł, w porównaniu do 481 mln zł straty rok wcześniej. Strata netto grupy wyniosła 272 mln zł wobec 469 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 8,31 mld zł, wobec 5,42 mld zł przed rokiem. Tauron w sierpniu informował, że zidentyfikował potrzebę zawiązania w wynikach za pierwsze półrocze rezerw w segmencie wytwarzania na 943 mln zł. Koszty produkcji energii przewyższają bowiem ustalone wcześniej ceny sprzedaży prądu w ramach umów długoterminowych.

Wyniki

Patrząc na całe drugie półrocze, to przychody ze sprzedaży: wzrost o 53 proc. do 18,1 mld zł, EBITDA zanotowała spadek o 19 proc. do 2,4 mld zł. – Najważniejszym wydarzeniem pierwszego półrocza było przyjęcie nowej strategii grupy. Głównym celem Zielonego Zwrotu Taurona jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zakładamy przede wszystkim przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz ograniczenie emisji CO2 o prawie 80 proc. do 2030 roku. W 2030 roku w źródłach OZE zainstalowanych będzie aż 3,7 GW, co stanowić będzie ok. 80 proc. łącznego miksu wytwórczego Grupy – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Taurona. – Jednak w dobie kryzysu energetycznego naszym priorytetem jest podejmowanie aktywnych działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ciągłości dostaw energii do ponad 5,5 mln klientów na południu Polski – tłumaczy prezes Szczeszek.

Czytaj więcej

Produkcja prądu droższa niż przychody. Kolejna spółka zawiązuje rezerwę

– Na wyniki osiągnięte w I półroczu bieżącego roku już tradycyjnie pozytywnie wpłynęły solidne wyniki wypracowane przez segmenty Dystrybucja i Odnawialne Źródła Energii, na których grupa będzie się koncentrowała w procesie realizacji nowej strategii korporacyjnej. Z drugiej strony, negatywnie na łączne wyniki Grupy wpłynęły rezultaty segmentów Wytwarzanie i Sprzedaż, co jest pochodną ogromnej zmienności w zakresie giełdowych cen energii elektrycznej, gazu i węgla energetycznego, jak również dyspozycyjności jednostek wytwórczych Grupy – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów spółki.

Wyniki operacyjne

W I półroczu 2022 r. firma dostarczyła łącznie 27,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. więcej r/r, a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz 5,8 mln odbiorców. W analogicznym okresie 2021 r. wolumen dystrybuowanej energii osiągnął poziom 26,76 TWh.

Spółka wyprodukowała 7,8 TWh energii elektrycznej (w tym 0,92 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. o 1 proc. więcej niż w I półroczu ubiegłego roku, kiedy produkcja energii elektrycznej wyniosła 7,73 TWh (w tym 0,89 TWh ze źródeł odnawialnych). W I półroczu 2022 r. Segment OZE wyprodukował 0,71 TWh energii elektrycznej, tj. o 6 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (0,67 TWh), co wynikało z korzystniejszych warunków wietrznych jakie miały miejsce zwłaszcza w I kwartale 2022 r. Produkcja z jednostek biomasowych wyniosła natomiast 0,22 TWh i była na poziomie zbliżonym do osiągniętego w I półroczu 2021 r.

Czytaj więcej

Ceny prądu biją rekordy. Jedni tracą na produkcji z węgla, inni zarabiają

Produkcja ciepła w I półroczu 2022 r. wyniosła 6,20 PJ i była niższa o 14 proc. w porównaniu z 7,22 PJ w I półroczu 2021 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców, w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną r/r. Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2022 r. wyniosła 2,71 mln ton i była na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., natomiast wolumen sprzedaży węgla był w tym samym czasie wyższy o blisko 18 proc. i wyniósł 2,77 mln ton.

W I półroczu br. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 66 proc. węglem kamiennym pochodzącym z zakładów górniczych spółki. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

Wyniki finansowe

W I półroczu 2022 r. grupa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym o 53 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie 2021 r. Wpłynęły na to m.in. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową wyższych cen oraz nieznacznie wyższego wolumenu sprzedaży energii. Wzrost cen energii jest pochodną wzrostowego trendu rynkowego oraz wzrostu cen w zatwierdzonych taryfach i cennikach. Pozytywny wpływ na dynamikę przychodów miały także wyższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, wyższe przychody z wyceny praw majątkowych oraz usług dystrybucyjnych, gazu i węgla.

Grupa osiągnęła w I półroczu 2022 r. 2,35 mld zł EBITDA, co oznacza 19-proc. spadek r/r. W omawianym okresie największy udział w łącznej EBITDA grupy miały sektory: Dystrybucja (73 proc. udział), Wydobycie (14 proc. udział) oraz OZE (13 proc. udział). Spadek EBITDA jest przede wszystkim konsekwencją utworzenia na dzień 30 czerwca br. rezerwy w wysokości 943 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej na rynku terminowym, które będą realizowane w drugim półroczu. Wysokość rezerwy wynika z przyjętej polityki zabezpieczeń oraz stosowanych zasad dotyczących kolejności księgowania kosztu uprawnień do emisji CO2 (metoda FIFO) oraz rosnących cen węgla kamiennego używanego do produkcji energii elektrycznej.

Czytaj więcej

Dymisje w Tauronie za Jaworzno. Pracę stracą członkowie zarządu

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu br. wyniósł 627 mln zł w porównaniu do 356 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2021 r. Wypracowana marża EBIT oraz zysku netto na poziomie porównywalnym r/r wynika z faktu ujęcia w ubiegłym roku odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie znacząco wyższej niż w I półroczu 2022 r. (ponad 1,1 mld zł odpisów w I półroczu 2021 r. w porównaniu do 84 mln zł w I półroczu 2022 r.)

Wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 30 czerwca 2022 r. uzyskał wartość 2,9x i jest wyższy o 0,5x w porównaniu do poziomu odnotowanego na koniec 2021 r. Wzrost wskaźnika jest przede wszystkim rezultatem utworzenia rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia.

Inwestycje

W I półroczu 2022 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 1 481 mln zł (w tym 878 mln zł w Segmencie Dystrybucja przeznaczone na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci) i były wyższe o 15 proc. od poniesionych w I półroczu 2021 r., kiedy osiągnęły poziom 1 286 mln zł. Poza poniesionymi znaczącymi nakładami inwestycyjnymi w segmencie Dystrybucji, mieliśmy do czynienia z istotnym wzrostem nakładów w segmencie OZE, jak również wydatków dotyczących inwestycji w infrastrukturę IT, w tym budowę internetu szerokopasmowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.