Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,9 mld zł, EBITDA 1,34 mld zł, a zysk netto 687 mln zł. Jeśli wyniki potwierdzą się już w oficjalnych danych, to będą one znacząco lepsze niż w roku poprzednim. W 2022 r. bowiem przychody wyniosły 2,4 mld zł, EBITDA 610 mln zł, a zysk netto 175,6 mln zł. Wyższe przychody to efekt wynegocjowanych jeszcze w 2022 r. cen dostaw surowca do energetyki po znacznie wyższych kwotach, co było następstwem kryzysu energetycznego i wzrostu cen surowców energetycznych, w tym węgla.

Na podane powyżej szacowane wyniki za 2023 r. wpływ miał odpis aktualizujący w kwocie 48,5 mln zł (całość została już ujęta w I półroczu 2023 r.) utworzony w związku z potencjalnym ryzykiem utracenia części maszyn i urządzeń znajdujących się w ścianie 3/VII/385 oraz części chodników przyścianowych przynależących do tej ściany. Przypomnijmy, że w lutym 2023 r. Bogdanka poinformowała, że podczas próbnego rozruchu ww. ściany doszło do wypływu wody. Bogdanka nadal uważa, że ściana ta jest perspektywiczna.

Mimo problemów z tą ścianą, Bogdanka zapewnia, że osiągnięty poziom produkcji jest zgodny ze zaktualizowanym celem produkcyjnym na 2023 r. –  Spółka odbudowała swoje moce produkcyjne i zakłada wstępny plan produkcyjny na 2024 r. na poziomie ok. 9 mln ton – czytamy w raporcie giełdowym spółki.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2023 r.