Rebecca Lentini, ekretarz generalna Critical Raw Materials Alliance (CRM-A)

Rebecca Lentini, ekretarz generalna Critical Raw Materials Alliance (CRM-A)

materiały prasowe

Mówi się o planowanej aktualizacji czy też zmianie listy surowców krytycznych UE – ma się ona zmienić?

Komisja Europejska rzeczywiście pracuje nad aktualizacją listy surowców krytycznych (CRM). Lista ta jest aktualizowana co trzy lata. Komisja Europejska z pomocą zewnętrznych konsultantów ocenia zazwyczaj ponad 60 surowców kandydujących. Od czasu pierwszej listy w 2011 roku obserwujemy stały wzrost liczby surowców uznanych za strategiczne dla UE. W 2011 r. na unijnej liście CRM znajdowało się 14 surowców, w 2014 r. 20, a w 2017 było ich już 27, natomiast w 2020 r. 30. Biorąc pod uwagę ten trend, spodziewamy się potencjalnego wzrostu liczby surowców w wykazie CRM UE w 2023 r., zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny kontekst geopolityczny i wyzwania związane z dostawami surowców.

Co wiąże się ze wpisem węgla koksującego i innych surowców na tę listę?

Surowce sklasyfikowane jako CRM są uważane za strategiczne dla UE i jej przemysłu. Dlatego ogromnie ważne jest, aby zagwarantować ich niezakłócone dostawy. Surowce te mają wiele zastosowań w kluczowych sektorach przemysłu, tj. w transporcie i mobilności, przemyśle lotniczym i obronnym, elektronice, AGD, urządzeniach medycznych itp. Są one również kluczowymi czynnikami umożliwiającymi osiągnięcie cyfrowych i zielonych przemian zapowiedzianych w ramach Zielonego Ładu UE. Osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki na szczeblu unijnym i krajowym są zatem gorąco zachęcane do rozważenia wpływu, jaki działania polityczne mogą mieć na dostawy i stosowanie surowców wyjściowych określonych w wykazie CRM UE. Wszystko po to by uniknąć negatywnego wpływu na konkurencyjność przemysłu UE i zagwarantować dobrobyt społeczny w UE.

Czytaj więcej

JSW zwiększyła zyski na sprzedaży węgla koksującego

Co muszą zrobić spółki węglowe, takie jak JSW aby węgiel koksujący nadal pozostał na tej liście?

Spółki węgla koksowego, takie jak JSW, powinny podnosić świadomość w zakresie jego produkcji i wykorzystania. Istnieje tendencja do porównywania węgla koksującego z węglem energetycznym, a przecież to dwa zupełnie inne surowce z innym przeznaczeniem. Węgiel nie jest pojęciem jednolitym i uniwersalnym – ten koksujący, który jest na liście surowców krytycznych jest kluczowym elementem w produkcji stali. Działania powinny być skierowane zarówno do decydentów politycznych, jak i do społeczeństwa. Obywatele często nie są świadomi silnego wpływu tych surowców na ich codzienne życie, a także działań wdrażanych przez przemysł, aby wydobywać te je w sposób zrównoważony i wydajny. Ponadto decydenci powinni być informowani o negatywnych konsekwencjach tj. zwiększonej zależności od państw trzecich, które wynikałyby z potencjalnego zmniejszenia lub wstrzymania dostaw tych strategicznych surowców do UE.

Mając na uwadze znaczenie węgla koksującego dla gospodarki czy w ogóle jego pozycja może być zagrożona teraz?

Aby surowiec został sklasyfikowany jako CRM w unijnym wykazie CRM, musi on osiągnąć określone progi pod względem znaczenia gospodarczego (większego lub równego 2,8) oraz ryzyka dostaw (większego lub równego 1). Węgiel koksujący został sklasyfikowany jako surowiec graniczny w wykazie z 2017 r., jednak w wykazie CRM UE na 2020 r. węgiel koksujący odnotował wzrost ryzyka dostaw z 1,0 do 1,02 oraz wzrost znaczenia gospodarczego z 2,3 do 3,0.Biorąc pod uwagę powyższe oraz obecny kontekst geopolityczny, mało prawdopodobne jest, aby w przypadku węgla koksującego nastąpił spadek ryzyka podaży i znaczenia gospodarczego, który uzasadniałby usunięcie go z listy.

Co Komisja Europejska bierze pod uwagę przy wpisie takich surowców na listę?

CRM to surowce, które: mają duże znaczenie gospodarcze dla kluczowych sektorów gospodarki europejskiej, charakteryzują się wysokim ryzykiem dostaw oraz nie posiadają realnych substytutów ze względu na swoje unikalne i niezawodne właściwości dla istniejących i przyszłych zastosowań. Jak wspomniałam powyżej, przy ocenie substancji kandydujących do Wykazu CRM UE, Komisja Europejska bierze pod uwagę dwa główne elementy: . Ryzyko dostaw w sensie ryzyka zakłócenia dostaw danego surowca do UE; oraz znaczenie surowca dla gospodarki UE pod względem zastosowania końcowego i wartości dodanej. Jeśli chodzi o metodykę oceny CRM i kryteria (ryzyko dostaw i znaczenie gospodarcze), metodyka została ostatnio zmieniona w lipcu 2017 r. W związku z tym oczekujemy, że metodologia pozostanie taka sama dla oceny w 2023 r., podczas gdy przegląd mógłby zostać wdrożony dla kolejnego Wykazu CRM UE (2026).

CV

Rebecca Lentini

Rebecca Lentini – sekretarz generalna w Critical Raw Materials Alliance (CRM-A). CRM-A. Stowarzyszenie zajmuje się polityką obejmującą surowce krytyczne, gospodarkę cyrkularną, politykę przemysłową, zrównoważony rozwój, odpady, zdrowie i bezpieczeństwo środowiskowe oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.