Transformacja energetyczna za 1,6 bln zł

W latach 2021 – 2040 transformacja energetyczna Polski kosztować będzie około 1,6 bln zł – wynika z przyjętej przez rząd Polityki energetycznej państwa. „Rzeczpospolita” dotarła do dokumentu jeszcze przed jego publikacją w Monitorze Polskim.

Publikacja: 05.02.2021 09:14

Transformacja energetyczna za 1,6 bln zł

Foto: Adobe Stock

W dokumencie zaznaczono, że skala planowanych wydatków uwzględnia przeprowadzenie transformacji w sposób akceptowalny społecznie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego, utrzymaniu konkurencyjności gospodarki oraz ograniczeniu oddziaływania na środowisko. Całkowite nakłady inwestycyjne mają sięgnąć 1 600 mld zł. W samym sektorze paliwowo – energetycznym wyniosą one ok. 867–890 mld zł, zaś w innych sektorach (przemysł, gospodarstwa domowe, usługi, transport i rolnictwo) ok. 745 mld zł. Tylko na obszar wytwarzania energii elektrycznej popłynie 320 – 342 mld zł, z czego ok. 80 proc. zostanie przeznaczonych na moce bezemisyjne tj. OZE i energetykę jądrową.

""

Bloomberg

energia.rp.pl

Strategia wskazuje też, że po 2020 r. ciężar finansowania inwestycji rozwojowych będzie przenoszony w większym stopniu na środki krajowe – publiczne i prywatne. Znaczenie środków UE będzie relatywnie mniejsze, choć nadal istotne. Część kosztów, takich jak funkcjonowanie rynku mocy (4 mld zł rocznie) czy system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji (36,3 mld zł w l. 2020 – 2048 r.) będą przerzucone na odbiorców energii w rachunkach za prąd.

Strategia stanowi, że krajowe zasoby węgla pozostaną istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Udział węgla w strukturze zużycia energii osiągnie nie więcej niż 56 proc. w 2030 r. i 28 proc. w 2040 r., a przy podwyższonych cenach uprawnień do emisji CO2 może spaść do poziomu 37 proc. w 2030 r. i 11 proc. dziesięć lat później. W 2020 r. udział węgla w miskie energetycznym wynosił 72 proc. Coraz większą rolę odgrywać będą źródła odnawialne – ich poziom w strukturze krajowego zużycia energii elektrycznej netto wyniesie nie mniej niż 32 proc. w 2030 r., co umożliwi przede wszystkim rozwój fotowoltaiki oraz morskich farm wiatrowych. Dla osiągnięcia takiego poziomu OZE w bilansie, niezbędny jest rozwój infrastruktury sieciowej, technologii magazynowania energii, a także rozbudowa jednostek gazowych jako mocy regulacyjnych. W 2033 r. wdrożona zostanie energetyka jądrowa – łącznie powstanie sześć bloków jądrowych o mocy 6 – 9 GW), która wzmocni podstawę systemu i wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń z sektora.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

Dokument zakłada większą dywersyfikację dostaw gazu ziemnego. W tym celu zbudowany zostanie rurociąg Baltic Pipe, łączący Norwegię, Danię i Polskę, rozbudowany terminal LNG w Świnoujściu oraz zbudowany terminal pływający w Zatoce Gdańskiej. Rozbudowane zostaną także połączenia z państwami sąsiadującymi, a także krajowa sieć przesyłowa i dystrybucyjna (także przy wykorzystaniu lokalnych stacji regazyfikacji LNG i biogazu) oraz infrastruktura magazynowa.

Transformację przejdzie sektor ciepłowniczy. Tam, gdzie to możliwe, odbiorcy w pierwszej kolejności powinni korzystać z ciepła sieciowego, o ile nie zastosują bardziej ekologicznego rozwiązania. Strategie przewiduje konsekwentne egzekwowanie tego obowiązku. Zakłada też, że do 2030 r. ok. 1,5 mln nowych gospodarstw domowych zostanie przyłączonych do sieci ciepłowniczej. Jednocześnie opracowany zostanie nowy model rynku, tak, aby ceny ciepła były akceptowalne dla odbiorców, a równocześnie umożliwiały pokrycie kosztów inwestycji w tym obszarze. Dokument przewiduje odejście od węgla w ogrzewnictwie indywidualnym – w miastach do 2030 r., na terenach wiejskich do 2040 r.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

Przewidziano jednocześnie podpisanie w 2021 r. umowy społecznej w zakresie funkcjonowania sektora górniczego i jego transformacji. Umowa ta będzie zawierała mechanizm finansowania spółek węglowych, w tym nowy program w zakresie pomocy publicznej dla górnictwa, inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii z wykorzystaniem czystych technologii węglowych (m.in. zgazowanie węgla, wychwytanie i składowanie CO2) oraz wykorzystujących węgiel do produkcji metanolu, wodoru i paliw bezdymnych, przy czym przewiduje się utworzenie do tego nowej spółki celowej. Umowa zawierać będzie także terminy zakończenia produkcji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w perspektywie do 2049 r.

W dokumencie zaznaczono, że skala planowanych wydatków uwzględnia przeprowadzenie transformacji w sposób akceptowalny społecznie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego, utrzymaniu konkurencyjności gospodarki oraz ograniczeniu oddziaływania na środowisko. Całkowite nakłady inwestycyjne mają sięgnąć 1 600 mld zł. W samym sektorze paliwowo – energetycznym wyniosą one ok. 867–890 mld zł, zaś w innych sektorach (przemysł, gospodarstwa domowe, usługi, transport i rolnictwo) ok. 745 mld zł. Tylko na obszar wytwarzania energii elektrycznej popłynie 320 – 342 mld zł, z czego ok. 80 proc. zostanie przeznaczonych na moce bezemisyjne tj. OZE i energetykę jądrową.

Pozostało 85% artykułu
Transformacja Energetyczna
Rząd chce rozszerzyć opodatkowanie nieruchomości. Może to uderzyć w transformację
Transformacja Energetyczna
Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes NFOŚiGW: Miliardy z praw do emisji CO2 na transformację energetyczną
Transformacja Energetyczna
Kelli Toss-Kaasik: Zielony Ład można wdrażać wolniej, ale odwrotu nie ma
Transformacja Energetyczna
Urszula Zielińska: Plany adaptacji do zmian klimatu mają być szansą, a nie zagrożeniem
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Transformacja Energetyczna
Arabia Saudyjska zastąpiła Rosję. To Saudowie zarabiają na polskiej energetyce
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą