O nieudzielenie absolutorium wnioskował poprzedni zarząd.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym reprezentowane było 76,8 proc. kapitału zakładowego, akcjonariusze zdecydowali o nieudzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015 ówczesnemu prezesowi Mariuszowi Zawiszy i wiceprezesom: Jarosławowi Baucowi, Zbigniewowi Skrzypkiewiczowi i Waldemarowi Wójcikowi.

Jeszcze przed głosowaniem Skrzypkiewicz odczytał oświadczenie, w którym poprzedni zarząd – zwracając uwagę m.in. na rekordową kapitalizację spółki w roku 2015 i jej historyczne notowania na giełdzie – uznał, że za takimi projektami uchwał proponowanymi przez obecny zarząd stoją względy pozamerytoryczne.

Na wtorkowym WZA nie było przedstawicieli obecnego zarządu kierowanego przez prezesa Piotra Woźniaka. Walne przyjęło uchwałę o usprawiedliwieniu ich nieobecności.