Perspektywy rozwoju biogazowni w Polsce

Publikacja: 10.02.2011 09:30

Katarzyna Sobótka, specjalista ds. energetyki – energia odnawialna, Mazowiecka Agencja Energetyczna

Katarzyna Sobótka, specjalista ds. energetyki – energia odnawialna, Mazowiecka Agencja Energetyczna

Foto: Archiwum

[i]Katarzyna Sobótka, specjalista ds. energetyki – energia odnawialna, Mazowiecka Agencja Energetyczna[/i]

Wychodząc naprzeciw potrzebie promowania i wspierania produkcji biogazu rolniczego oraz jego wykorzystywania do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, a także do wtłaczania oczyszczonego biogazu do sieci gazowej dystrybucyjnej, 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokument pod nazwą „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010 – 2020”.

Celem dokumentu jest stworzenie korzystnych ram dla rozwoju rynku biogazu rolniczego, ukazanie możliwości wsparcia finansowego ze środków krajowych i unijnych, a także przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych. Dezyderat zakłada, że do 2020 r. w każdej gminie, która ma odpowiednie warunki do uruchomienia biogazowni rolniczej, tzn. duże zasoby, z których można uzyskiwać biomasę, powstanie co najmniej jedna biogazownia. Działania te są zgodne z priorytetami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.

Przyspieszenie rozwoju biogazowni rolniczych będzie oparte na usunięciu barier instytucjonalno-prawnych oraz na odpowiednio dobranych instrumentach ekonomicznych, które wpłyną na powstanie zaplecza badawczo-naukowego, technicznego oraz rynku usług związanych z instalacjami biogazowymi. Istotnym czynnikiem warunkującym sukcesywny rozwój instalacji biogazowych jest ich niezawodność i wysoka sprawność. Biogaz powstaje w kontrolowanym procesie biologicznym, jednak nieświadoma zmiana parametrów może doprowadzić do zachwiania całego procesu. Dlatego niezbędne jest wsparcie badań i nauki w zakresie realizacji programów badawczych i demonstracyjnych związanych z lepszym zrozumieniem oraz udoskonaleniem procesów produkcji i wykorzystania biogazu oraz wdrażaniem nowych technik i technologii biogazowych.

Mało sprzyjające akty prawne są kolejną barierą, którą wciąż napotykają inwestorzy planujący budowę instalacji biogazowych. Do niezbędnych zmian w przepisach prawa koniecznego do skutecznej realizacji celów określonych w dokumencie należą m. in.: wydanie aktu wykonawczego w zakresie parametrów jakościowych biogazu rolniczego wprowadzonego do gazowej sieci dystrybucyjnej, wprowadzenie stosownych regulacji z zakresu gospodarki odpadami uwzględniających potrzebę rozwoju biogazowi rolniczych, wprowadzenie zmian w ustawie z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, ustabilizowanie rozwiązań w kwestii procedur administracyjnych przy lokalizacji inwestycji biogazowych oraz ułatwienia związane z przyłączeniem do sieci. Nad wieloma aktami, które mają znieść bariery prawne, już trwają prace i w niedługim czasie będą one uchwalone.

Wysokie koszty przygotowania inwestycji i nakłady inwestycyjne technologii biogazowych (4 – 5 mln euro/1 MW) w znacznej mierze hamują rozwój tej gałęzi energetyki odnawialnej. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby powstanie biogazowni mogło być wspierane w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Banku Ochrony Środowiska oraz innych banków i instytucji finansowych, programów operacyjnych: POiŚ i IG, 16 regionalnych programów operacyjnych 2007 – 2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jednak w wielu programach alokacje na OZE są już wyczerpane.

Ważnym czynnikiem mający wpływ na tempo rozwoju sektora biogazu jest aspekt społeczny takich inwestycji. W wielu przypadkach opory społeczności lokalnej mogą nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do zaniechania budowy biogazowni. Jest to w głównej mierze spowodowane brakiem rzetelnej i kompletnej wiedzy o procesach i technologiach wytwarzania oraz zagospodarowania wytworzonego biogazu rolniczego, sposobach zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnych, zasadach funkcjonowania instalacji, procedurach postępowania przy lokalizacji inwestycji itd. W związku z tym „Kierunki…” wskazują potrzebę przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjno-promocyjnej skierowanej do wielu grup społecznych.

Wykonanie założonych w dokumencie celów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększenie zatrudnienia wśród społeczności lokalnej, pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawę infrastruktury energetycznej, wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa, a także pozwoli spełnić wymagania dotyczące 15 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii do 2020 r.

[i]Katarzyna Sobótka, specjalista ds. energetyki – energia odnawialna, Mazowiecka Agencja Energetyczna[/i]

Wychodząc naprzeciw potrzebie promowania i wspierania produkcji biogazu rolniczego oraz jego wykorzystywania do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, a także do wtłaczania oczyszczonego biogazu do sieci gazowej dystrybucyjnej, 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokument pod nazwą „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010 – 2020”.

Pozostało 88% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?