Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na po­da­ła wczo­raj wie­czo­rem, że od 5 mar­ca pre­ze­sem spół­ki zo­sta­je Krzysz­tof Ki­lian, zaś wi­ce­pre­ze­sem bę­dzie Bo­gu­sła­wa Ma­tu­szew­ska.

– Wy­bór zo­stał do­ko­na­ny w wy­ni­ku prze­pro­wa­dze­nia po­stę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go, do któ­re­go do­pusz­czo­nych zo­sta­ło 33 kan­dy­da­tów – na­pi­sał w ko­mu­ni­ka­cie Mar­cin Zie­liń­ski, prze­wod­ni­czą­cy ra­dy nad­zor­czej PGE.

Wy­bór Ki­lia­na nie jest za­sko­cze­niem. Je­go na­zwi­sko za­czę­ło się po­ja­wiać na li­ście kan­dy­da­tów na pre­ze­sa PGE wkrót­ce po odej­ściu To­ma­sza Za­dro­gi, któ­ry 14 grud­nia 2011 r. zło­żył re­zy­gna­cję. Krzysz­tof Ki­lian w la­tach 2008 – 2011 był wi­ce­pre­ze­sem Po­lkom­te­lu, wcze­śniej pra­co­wał m.in. w Mor­gan Stan­ley. W la­tach 1992 – 1993 był mi­ni­strem łącz­no­ści.

Z ko­lei Bo­gu­sła­wa Ma­tu­szew­ska w la­tach 2009 – 2011 także za­sia­da­ła w za­rzą­dzie Po­lkom­te­lu, zaś wcze­śniej by­ła m.in. pre­ze­sem Sie­mens En­ter­pri­se Com­mu­ni­ca­tions.