Utworzenie jednej spółki, przejmującej udziały sześciu dotychczasowych spółek gazownictwa (Pomorskiej, Wielkopolskiej, Dolnośląskiej, Górnośląskiej, Karpackiej, Mazowieckiej) i objęcie udziałów w tej spółce przez PGNiG rozpoczyna pierwszy etap ich konsolidacji.

W ramach przygotowań do konsolidacji spółka PGNIG SPV 4 z o.o. z siedzibą w Warszawie, przejęła udziały w sześciu spółkach gazownictwa, które zostały przekształcone w oddziały regionalne.

Spółki Gazownictwa prowadzą działalność w zakresie zarządzania siecią gazociągów dystrybucyjnych, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy tej sieci oraz sprzedaży usługi dystrybucji gazu. PGNIG SPV 4 zamierza kontynuować powyższą działalność.

Celem konsolidacji jest dostosowanie spółki do nowych warunków na liberalizującym się rynku gazu i pojawiającej się konkurencji. Dlatego planowane jest m.in. ujednolicenie procedur, systemów informatycznych, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie i efektywniejszą obsługę klientów. Każdy etap działań będzie konsultowany ze stroną społeczną, m.in. ze związkami zawodowymi. Spółka nie przewiduje zwolnień grupowych. Pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w dotychczasowych miejscach pracy.

Połączenie spółek powinno również przyczynić się do optymalizacji kosztów działalności dystrybucji, a tym samym zwiększenia zysków skonsolidowanej spółki oraz obniżenia kosztów przesyłu dla klientów PGNiG.