Według Oil & Gas UK, utrzymujące się załamanie w zakresie działalności poszukiwawczej na brytyjskim szelfie może w przyszłości grozić poważnymi konsekwencjami w postaci znaczącego spadku wydobycia ropy i gazu. "Ostatnie raporty potwierdzają niepokojący trend w zakresie liczby nowych odwiertów poszukiwawczych, czemu towarzyszy niski wolumen odkrywanych złóż. Wiercimy zbyt mało odwiertów, które nie znajdują wystarczająco dużych zasobów" - przyznał w oświadczeniu prezes organizacji Malcolm Webb. Trend ten utrzymuje się od 2011 roku, kiedy to liczba nowych odwiertów poszukiwawczych spadła niemal o połowę w stosunku do poprzedniego roku. Początkowo wydawało się, że jest to chwilowy przestój, ale kolejne lata nie przynosiły spodziewanej poprawy. W tej chwili Oil & Gas UK mówi jednak wprost, że mamy do czynienia z poważnym kryzysem sektora poszukiwawczego. Według Malcolma Webba spowodowany jest on z jednej strony niewystarczającą dostępnością sprzętu wiertniczego a z drugiej problemami z pozyskaniem finansowania przez mniejsze podmioty z branży. "Mamy w tej chwili do czynienia z paradoksalną sytuacją, w której jednocześnie obserwujemy rekordowe nakłady inwestycyjne w sektorze upstream na brytyjskim szelfie. Środki te trafiają jednak na niewielką liczbę dużych projektów oraz większą liczbę niewielkich złóż, które stały się ekonomiczne tylko dzięki ulgom podatkowym przyznanym przez rząd" - stwierdza szef Oil & Gas UK. Wielkość nowych odkryć nie wystarcza jednak do zastąpienia malejącej produkcji z wyczerpujących się kluczowych złóż eksploatowanych już często od kilku dekad. "Jeśli nie zrobimy czegoś z tym trendem już teraz, możemy w ciągu kilku lat mieć do czynienia ze znaczącym spadkiem nakładów inwestycyjnych, co pociągnie za sobą wyraźny spadek wydobycia" - przestrzega Malcolm Webb. Jego zdaniem konieczna jest bliska współpraca branży i rządu, do której dobrym punktem wyjścia mógłby być przedstawiony pod koniec zeszłego roku raport specjalnego zespołu powołanego przez rząd w celu przedstawienia perspektyw dla sektora naftowego na brytyjskim szelfie. Grupa ekspertów pod przewodnictwem sir Iana Wood'a miała za zadanie określić niezbędny zakres reform, dzięki którym możliwe stałoby się zwiększenie wydobycia ropy i gazu na Morzu Północnym. Efektem prac ekspertów jest raport, z którego wynika, że możliwe jest wydobycie dodatkowych 4 mld baryłek ekwiwalentu ropy wartych nawet 200 mld funtów. Warunkiem jest jednak przeprowadzenie istotnych reform, w tym powołania nowego organu z uprawnieniami regulatora rynku. Zdaniem sir Iana Wood'a obecny system, gdzie o kształcie sektora naftowo-gazowego decyduje Departament ds. Energii i Zmian Klimatu (DECC), przestał być efektywny a skala wyzwań związanych z nadzorowaniem działalności poszukiwawczo-wydobywczej przerasta możliwości kadrowe i organizacyjne departamentu. Nowy regulator miałby działać w porozumieniu z DECC a jego działalność miałaby być finansowana ze składek opłacanych przez firmy operujące na brytyjskim szelfie. Zadaniem operatora byłaby bieżąca koordynacja działalności poszukiwawczo-wydobywczej z firmami a także wypracowywanie nowych strategii w zakresie działalności poszukiwawczej. Oprócz tego, według ekspertów, konieczne będą nowe ulgi podatkowe dla firm chcących zagospodarowywać podmorskie złoża, szczególnie te o mniejszym potencjale, które są nieopłacalne w eksploatacji dla największych graczy. Według raportu, szybkie wdrożenie proponowanych zmian może skutkować zwiększeniem wydobycia na Morzu Północnym o 3-4 mld baryłek w stosunku do obecnych prognoz na najbliższe 20 lat. Według różnych źródeł potencjał wydobywalnych zasobów ropy i gazu w brytyjskiej strefie Morza Północnego wynosi od 12 do 24 mld baryłek ekwiwalentu ropy. Według prezesa Oil & Gas UK, szybkie wdrożenie rekomendacji zespołu ekspertów mogłoby przyczynić się do odwrócenia niekorzystnego trendu i zapewnić stały dopływ ropy i gazu ze złóż na brytyjskim szelfie przez kolejne dekady.