Jak wynika z informacji spółki szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w całym 2015 roku. Chodzi miedzy innymi o przychody z tytułu rekompensat KDT zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 546 mln złotych, a także rozwiązanie (zmniejszenie) rezerwy rekultywacyjnej, rezerwy aktuarialnej oraz rezerwy na PDO, łącznie zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 171 mln złotych.

Według wstępnych szacunków PGE skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej skorygowany o wartość odpisów środków trwałych wyniesie około 4,3 mld złotych. Z kolei jednostka dominująca zanotowała stratę na poziomie ok. 3 mld zł.

Jednocześnie jak podaje PGE jej wstępne szacunki wskazują, że wartość odpisów środków trwałych w ujęciu całorocznym, nie będzie istotnie różna od wielkości po 9 miesiącach 2015 r.

Z podanych przez spółkę danych wynika również, że produkcja energii elektrycznej netto w 2015 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 55,6 TWh, a zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła 173 zł za MWh.