Embargo Iranu wstrzymane

W ostat­niej chwi­li par­la­ment irań­ski wstrzy­mał prze­ka­za­nie rzą­do­wi naka­zu wpro­wa­dze­nia em­bar­ga na eks­port ro­py naf­to­wej. Mia­ło obowiązywać już w tym ty­go­dniu

Publikacja: 30.01.2012 00:29

Embargo Iranu wstrzymane

Foto: Bloomberg

Pro­jekt usta­wy na­ka­zu­je rów­nież cał­ko­wi­te wstrzy­ma­nie im­por­tu wszyst­kich to­wa­rów z kra­jów UE – mó­wił irań­skiej agen­cji Fars Na­sser So­da­ni, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu. Mia­ła to być od­po­wiedź na de­cy­zję UE z 23 stycz­nia, na mo­cy któ­rej zo­sta­ło na­ło­żo­ne em­bar­go na im­port irań­skiej ro­py od 1 lip­ca 2012.

Odło­że­nie w cza­sie mia­ło po­móc Gre­cji, Hisz­pa­nii i Wło­chom w zna­le­zie­niu in­nych do­staw­ców ro­py.

600 tys. baryłek ropy dziennie importują dziś kraje Unii Europejskiej z Iranu

W ostat­ni pią­tek za ba­rył­kę Brent trze­ba by­ło za­pła­cić 111,50 dol. Irań­skie ry­zy­ko już „pod­pom­po­wa­ło" ce­ny ro­py o przy­naj­mniej 8 dol. na ba­rył­ce. Gdy­by irań­skie em­bar­go rze­czy­wi­ście za­czę­ło obo­wią­zy­wać, na­tych­miast naj­więk­szy kło­pot miał­by wło­ski ENI, któ­ry cze­ka na irań­skie płat­no­ści w wy­so­ko­ści 1,5 mld eu­ro za do­sta­wy pa­liw.

Po­sta­wą Irań­czy­ków obu­rze­ni by­li Niem­cy. Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Gu­ido We­ster­wel­le po­wie­dział w wy­wia­dzie dla „Welt am Son­n­tag", że Eu­ro­pa nie da się „ze­pchnąć" Irań­czy­kom, a Bruk­se­la znaj­dzie spo­sób na re­kom­pen­sa­tę dla kra­jów, któ­re ucier­pią z po­wo­du de­cy­zji irań­skie­go par­la­men­tu.

Irań­czy­cy nie tyl­ko wstrzy­ma­li swo­je em­bar­go, ale zgo­dzi­li się rów­nież na wzno­wie­nie roz­mów o s­woim pro­gra­mie nu­kle­ar­nym z Wlk. Bry­ta­nią, Chi­na­mi, Fran­cją, Ro­sją, USA i Niem­ca­mi. Roz­mo­wy te zo­sta­ły ze­rwa­ne przez Te­he­ran rok te­mu.

Pro­jekt usta­wy na­ka­zu­je rów­nież cał­ko­wi­te wstrzy­ma­nie im­por­tu wszyst­kich to­wa­rów z kra­jów UE – mó­wił irań­skiej agen­cji Fars Na­sser So­da­ni, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu. Mia­ła to być od­po­wiedź na de­cy­zję UE z 23 stycz­nia, na mo­cy któ­rej zo­sta­ło na­ło­żo­ne em­bar­go na im­port irań­skiej ro­py od 1 lip­ca 2012.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży