Coraz więcej przejęć firm wydobywających gaz łupkowy

W ubiegłym roku eksperci firmy doradczej Ernst & Young odnotowali 1322 fuzje i przejęcia w sektorze paliwowo-naftowym na świecie

Publikacja: 17.02.2012 03:00

Coraz więcej przejęć firm wydobywających gaz łupkowy

Foto: Bloomberg

W 2011 r. na trans­ak­cje zwią­za­ne z za­ku­pem i po­łą­cze­nia­mi firm zaj­mu­ją­cych się po­szu­ki­wa­nia­mi i wy­do­by­ciem ga­zu i ro­py z łup­ków wy­da­no na świe­cie po­nad 66 mld dol. To po­nad jed­na pią­ta z 317 mld dol., ja­kie łącz­nie prze­zna­czo­no na fu­zje i prze­ję­cia w sek­to­rze pa­li­wo­wo-naf­to­wym. Więk­szość trans­ak­cji mia­ła miej­sce w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, czy­li na kon­ty­nen­cie, na któ­rym pro­duk­cja ga­zu łup­ko­we­go jest od kil­ku lat pro­wa­dzo­na na sze­ro­ką ska­lę. Bo­om trwa po­mi­mo za­ka­zu sto­so­wa­nia tech­no­lo­gii szcze­li­no­wa­nia słu­żą­cej do je­go wy­do­by­cia wpro­wa­dzo­nego w sta­nie No­wy Jork w USA oraz we Fran­cji.

317 mld dol. wyniosła wartość fuzji i przejęć w sektorze paliwowo-naftowym na świecie w 2011 r.

Naj­więk­szego prze­ję­cia na ryn­ku ga­zu łup­ko­we­go do­ko­nał kon­cern wy­do­byw­czy BHP Bil­li­ton, któ­ra ku­pił ame­ry­kań­ską fir­mę Pe­tro­hawk Ener­gy. Kwota trans­ak­cji wy­nio­sła 15 mld dol. Du­że prze­ję­cia zre­ali­zo­wa­li też Chiń­czy­cy. Dwie trans­ak­cje o łącz­nej war­to­ści 3,4 mld dol. prze­pro­wa­dził w Ame­ry­ce Pół­noc­nej kon­cern CNO­OC.

Prze­ję­cia i fu­zje przed­się­biorstw po­szu­ku­ją­cych ga­zu łup­ko­we­go mia­ły miej­sce także w Pol­sce. Ernst & Young od­no­to­wał ich pięć. Naj­więk­szą by­ło nabycie Re­alm Ener­gy przez San Le­on Ener­gy za 91 mln dol.

W ubie­głym ro­ku w ca­łym sek­to­rze pa­li­wo­wo-naf­to­wym prze­pro­wa­dzo­no na świe­cie 1322 fu­zje i prze­jęcia, czy­li o 5 proc. wię­cej niż w 2010 r. Mi­mo to o 7 proc. spa­da­ła ich war­tość. – By­ło to jed­nak spo­wo­do­wa­ne mniej­szą licz­bą trans­ak­cji wiel­kie­go ka­li­bru – czy­li ta­kich, któ­re zmie­nia­ły­by kra­jo­braz sek­to­ra w ska­li glo­bal­nej – twier­dzi Bar­tło­miej Smo­la­rek, dy­rek­tor w ze­spo­le fu­zji i prze­jęć Ernst & Young.

W 2011 r. największą transakcją w sektorze było przejęcie koncernu gazowego El Paso przez Kinder Morgan za

38 mld dol. Rok wcześniej była to emisja akcji południowoamerykańskiego koncernu naftowego Petrobas o wartości 42,5 mld dol.

W 2011 r. na trans­ak­cje zwią­za­ne z za­ku­pem i po­łą­cze­nia­mi firm zaj­mu­ją­cych się po­szu­ki­wa­nia­mi i wy­do­by­ciem ga­zu i ro­py z łup­ków wy­da­no na świe­cie po­nad 66 mld dol. To po­nad jed­na pią­ta z 317 mld dol., ja­kie łącz­nie prze­zna­czo­no na fu­zje i prze­ję­cia w sek­to­rze pa­li­wo­wo-naf­to­wym. Więk­szość trans­ak­cji mia­ła miej­sce w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, czy­li na kon­ty­nen­cie, na któ­rym pro­duk­cja ga­zu łup­ko­we­go jest od kil­ku lat pro­wa­dzo­na na sze­ro­ką ska­lę. Bo­om trwa po­mi­mo za­ka­zu sto­so­wa­nia tech­no­lo­gii szcze­li­no­wa­nia słu­żą­cej do je­go wy­do­by­cia wpro­wa­dzo­nego w sta­nie No­wy Jork w USA oraz we Fran­cji.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie