W całym ubiegłym roku liczba tzw. zielonych certyfikatów sięgnęła 11,59 tys. na wolumen energii elektrycznej o wielkości 10 672 997,534 MWh. W 2010 roku było ich 10 042 na łączny wolumen 10 981 251,022 MWh za produkcję w 2008 r., 2009 r. i 2010 r. Ponadto w 2011 r. URE pozytywnie ocenił wnioski przedsiębiorstw dotyczące 612 świadectw pochodzenia z kogeneracji (tzw. świadectwa CHP) - na łączny wolumen energii elektrycznej o wartości 28 342 938,969 MWh.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii i w wysokosprawnej kogeneracji, ustala ceny świadectw pochodzenia, których wartość dla tzw. „zielonych certyfikatów" jest związana z wysokością opłaty zastępczej, podawanej do publicznej wiadomości do 31 marca każdego roku. W ubiegłym roku kwota jednostkowa opłaty zastępczej po waloryzacji wynosiła 274,92 zł za każdą MWh wyprodukowaną z odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Celem stosowania zielonych certyfikatów jest wyrównanie różnicy w kosztach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych względem źródeł tradycyjnych, poprzez nałożenie na określone podmioty obowiązku zakupu tego rodzaju walorów w określonej w przepisach wysokości. Aby móc korzystać z systemu wsparcia, wszystkie źródła odnawialne i kogeneracyjne muszą posiadać koncesję wydawaną przez Prezesa URE lub uzyskać rejestrację w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.