Podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Petrolinvestu została podjęta uchwała o emisji 60 mln akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy – poinformowała „Parkiet" osoba związana ze spółką. Za jej przyjęciem było około 97 proc. głosów. Zarząd ma czas na przeprowadzenie emisji do 2017 r. Jeśli wszystkie walory zostaną zaoferowane i sprzedane, wówczas ich udział w podwyższonym kapitale wyniesie 20,8 proc.

W marcu spółka informowała, że w wyniku emisji zamierza pozyskać środki finansowe, w oparciu o które m.in. chce dokończyć tzw. opróbowanie odwiertu na strukturze Shyrak w Kazachstanie oraz zamierza przekwalifikować posiadane zasoby ropy i gazu do kategorii zasobów potwierdzonych. Z ostatnich informacji wynika, że na strukturze Shyrak są prowadzone prace techniczne poprzedzające właściwy proces opróbowania. Obecnie większość niezbędnego sprzętu została dostarczona na teren bazy firmy w rejonie Aktobe. Przewidywany koszt zakończenia opróbowania to kwota 15 mln USD.

Pieniądze z emisji planowano też przeznaczyć na dalsze prace na koncesjach gazu łupkowego w Polsce należących do firm zależnych Silurian (Petrolinvest ma 82,2 proc. jego udziałów) oraz Eco Energy 2010 (88 proc. udziałów). Obie firmy przygotowują się obecnie do rozpoczęcia prac sejsmicznych niezbędnych dla wyznaczenia lokalizacji odwiertów poszukiwawczych.

Petrolinvest podał, że potrzebne środki zamierza pozyskać m.in. w ramach już zawartych umów o finansowanie z partnerami spółki. Dotychczas pozyskał tą drogą niemal 100 mln zł.

Do dzisiejszego południa kurs akcji Petrolinvestu wahał się w przedziale od 0,99 zł do 1,06 zł. To oznaczało zmiany od – 3,9 proc. do + 2,9 proc.