Mniejsza strata EC Będzin, ale audytor stawia pytania o przyszłość firmy

Spółka w I połowie 2023 r. spółka miała 46,72 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 112,14 mln zł straty rok wcześniej. Poważne wątpliwości wobec przyszłości spółki ma jej rewident.

Publikacja: 02.10.2023 14:38

Mniejsza strata EC Będzin, ale audytor stawia pytania o przyszłość firmy

Foto: wikimedia/ Charlie89

Jak wynika z danych, EC Będzin odnotowała 23,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 57,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 23,54 mln zł wobec 55,01 mln zł straty rok wcześniej. Z kolei same przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,04 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 49,68 mln zł rok wcześniej.

Patrząc szerzej, w I poł. 2023 r. spółka miała 46,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 112,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 168,39 mln zł w porównaniu z 146,3 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 4,75 mln zł wobec 5,32 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 39,73 mln zł wobec 99,98 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej. 

Poprawa wyników EC Będzin dzięki sprzedaży węgla 

"Bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji finansowej EC Będzin miała decyzja poprzedniego zarządu o rozpoczęciu od stycznia 2023 roku działalności operacyjnej związanej z handlem paliwami (węgiel energetyczny). Rozpoczęta działalność pozwoliła na skorzystanie z dotychczas niewykorzystywanych w pełni aktywów i kompetencji w celu osiągnięcia korzyści biznesowych"- czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka wylicza, że na rozpoczętej w styczniu 2023 r. działalności opierającej się na handlu węglem, wygenerowała zysk w wysokości 4,7 mln zł. Jednak odbiorcą węgla energetycznego od firmy w pierwszym półroczu 2023 r. była wyłącznie Elektrociepłownia Będzin (spółka z grupy), która z racji powadzonej działalności operacyjnej generuje ciągłe zapotrzebowanie na  surowiec.

"Firma zamierza kontynuować działalność operacyjną w zakresie obrotu paliwami i nie istnieje realne zagrożenie, aby miała zostać zakończona w ciągu następnych 12 miesięcy. Planowany obrót do końca roku jest na poziomie ok. 50 tys. ton paliwa, a szacowana marża netto z tego tytułu wyniesie ok. 6,5 mln zł. Planowany obrót na rok 2024 jest na poziomie ok. 200 tys. ton, zaś szacowana marża z tego tytułu wynosi ok. 21,2 mln zł" – czytamy w prognozach.

Co z przyszłością Elektrociepłowni Będzin? Audytor ma wątpliwości

Znacznie mniej optymistyczny w swej ocenie jest rewident śródrocznego sprawozdania firmy. "Grupa Kapitałowa EC Będzin S.A. w pierwszym półroczu 2023 roku wygenerowała stratę netto w wysokości 46,7 mln zł oraz odnotowała ujemne kapitały własne w wysokości 467.315 tys. zł. W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2023 r. wyniosły 660.861 tys. zł., a aktywa obrotowe 86.638 tys. zł".

Jak czytamy dalej w sprawozdaniu audytora, nadwyżka krótkoterminowych zobowiązań nad aktywami finansowymi w wysokości 574.224 tys. zł jest wynikiem założonej rezerwy na koszty praw do emisji CO2, które spółka zależna była zobowiązana umorzyć.

"Zarząd firmy przedstawił różne scenariusze, które bazują na braku konieczności wypływów pieniężnych z tytułu nieumorzonych praw do emisji CO2 za lata 2020-2022 oraz braku konieczności zapłaty kary za nieumorzone prawa za 2020 rok. W toku przeprowadzonego przeglądu nie uzyskaliśmy wystarczających i odpowiednich dowodów potwierdzających, iż przyjęte przez zarząd jednostki dominującej założenie dotyczące kontynuacji działalności jest zasadne." - czytamy w uzasadnieniu. 

Kluczowe wydają się finalne uwagi audytora. W związku z tym, iż "Grupa Kapitałowa nie jest w stanie w najbliższym czasie wygenerować przepływów pieniężnych, które pozwoliłyby jej na spłatę grożących jej kar oraz rozliczenia nieumorzonych historycznie praw do emisji CO2 za lata 2020-2022", zdaniem audytora może to "spowodować brak możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową w przypadku realizacji negatywnego scenariusza". 

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. 

Jak wynika z danych, EC Będzin odnotowała 23,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 57,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 23,54 mln zł wobec 55,01 mln zł straty rok wcześniej. Z kolei same przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,04 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 49,68 mln zł rok wcześniej.

Patrząc szerzej, w I poł. 2023 r. spółka miała 46,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 112,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 168,39 mln zł w porównaniu z 146,3 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 4,75 mln zł wobec 5,32 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 39,73 mln zł wobec 99,98 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej. 

Ciepło
Wzmaga się awantura o pompy ciepła. Firmy opuszczają stowarzyszenie, resort wyjaśnia
Ciepło
UOKiK wytropił nieprawidłowości na rynku pomp ciepła. Ich kontrola budzi emocje
Ciepło
Normy jakości dla pomp ciepła łapią opóźnienie
Ciepło
Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?