W ramach przyjętej nowelizacji, dodatek osłonowy, który został przekształcony z dodatku energetycznego przysługiwać ma gospodarstwom domowym, które mają dochody nieprzekraczające 2,1 tys. zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wprowadzono także zapowiadaną od ponad roku definicję odbiorcy dodatku osłonowego, określa kryteria oraz procedury przyznawania tego dodatku, a także zawiera zakaz wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego w przypadku gdy posiada on zaległości w płatnościach w miesiącach zimowych.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał czterem grupom gospodarstw domowych, ze zróżnicowanym poziomem wsparcia w postaci stawki dodatku osłonowego: gospodarstwa jednoosobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie, gospodarstwa dwu- trzech osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie; gospodarstwa cztery - pięcio osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie, gospodarstwa sześcio i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie .Obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę, a więc dodatek będzie przyznawany po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia..

Dodatek osłonowy przysługiwać ma za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i ma być wypłacany dwa razy do roku. Pierwszy raz do 31 marca 2022 r. i drugi do 2 grudnia 2022 r.