Jedna z przyjętych przez Senat poprawek ma na celu zwolnienie ze składki solidarnościowej małych i średnich przedsiębiorstw, a także spółek zatrudniających mniej niż 3 tys. pracowników. W innym wypadku regulacją zostałoby objętych pięć spółek, w tym cztery zatrudniające poniżej 3 tys. osób, spośród których dwie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej pomimo dobrych wyników w 2022 r. Po zmianach, które uzyskały aprobatę rządu, opłatą objęta byłaby jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa. Inne jak Koksownia Częstochowa Nowa, należąca do prywatnej Grupy Zarmen, koksownia Victoria w Wałbrzychu, należąca do państwowego TF Silesia, JSW Koks oraz kopalnia Bumech zostaną z niej wyłączone. Już wcześniej składką nie zostały objęte podmioty objęte systemem wsparcia, o którym mowa w ustawie z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, tj. Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. Opłaty nie płaciłaby także Bogdanka, której zyski przez problemy geologiczne i mniejsze wydobycie nie wypełniał zakładanego poziomu nadmiarowych zysków. Zmiany do ustawy zyskały aprobatę Ministerstwa Aktywów Państwowych, co daje dużą nadzieje, że na kolejnym sierpniowym posiedzeniu zostanie ona przyjęta przez Sejm. 

Czytaj więcej

Związki zawodowe w JSW stawiają nowe żądania. Chodzi o opłatę od zysków

Inna z przyjętych poprawek zakłada, że zamrożonymi cenami energii elektrycznej w 2023 r. mają zostać również objęte spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które wcześniej zawarły umowy z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej.

Nowela ustawy zakłada podwyższenie limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny do poziomu 3 MWh rocznie (dotychczas 2 MWh) na gospodarstwo domowe, do poziomu 3,6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną (obecnie 2,6MWh) oraz do 4 MWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (obecnie 3 MWh rocznie). Zaproponowano też obniżenie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej z 785 zł/MWh do poziomu 693 zł/ MWh.

Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów.