Rozwiązania te znajdują się ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. związku z sytuacją na rynku gazu. Chodziło o to, aby te przepisy przyjąć jak najszybciej, a gdzie wpisaniu ich do ustawy gazowej było to możliwe. Za ustawą głosowało 424 posłów, nikt się nie wstrzymał.

Celem regulacji jest wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych. Chodzi o waloryzacje systemu wsparcia od momentu przyznania pierwszej decyzji o pomocy publicznej w 2021 r. Okres obowiązywania systemu wsparcia zostanie wydłużony o 5 lat do 30 lat. „Nowelizacja celu doprecyzowanie przepisów ustawy offshore i zapewnienie, aby przewidywana przez ustawodawcę waloryzacja poziomu wsparcia obejmowała wszystkie kolejne lata kalendarzowe począwszy od dnia wydania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci” – czytamy w uzasadnieniu. W dalszym ciągu rozliczenie dodatniego lub ujemnego salda będzie dokonywane w walucie polskiej. Będzie jednak możliwość zmiany sposobu rozliczania wsparcia w postaci pomocy publicznej poprzez jednokrotne złożenie prezesowi URE oświadczenia, w którym wytwórca wskaże, w wartościach procentowych, jaka część wsparcia, będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda, ma być wyrażona w złotych za 1 MWh a jaka w euro za 1 MWh.

Nowela zakłada także uregulowanie kwestii właściwości miejscowej organu wydającego pozwolenie na budowę dla morskiej farmy wiatrowej. Wydłuża termin na złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia do 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wyklucza także z obowiązku certyfikacji lądowej części zespołu urządzeń do wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych, wprowadzając tym samym podejście stosowane na innych rynkach.