Uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów było warunkiem zawieszającym transakcji. Zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży zamknięcie transakcji ma nastąpić w terminie pięciu dni roboczych od powzięcia informacji o spełnieniu warunku zawieszającego, chyba że obie strony postanowią inaczej.

Transakcja jest elementem realizacji strategii Grupy PGE do 2030 r., ogłoszonej 19 października 2020 r., która zakłada m.in. ponad 1 GW nowych mocy w lądowych farmach wiatrowych do 2030 roku, w tym poprzez akwizycje, podkreślono.

Na początku kwietnia PGE podała, że PGE Energia Odnawialna zawarła z Vanadium Holdco warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Collfield Investments, posiadającej 100 proc. udziałów w spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW. Wartość transakcji wyniesie powyżej 900 mln zł.

Posiada ona obecnie 688 MW mocy w technologii onshore. Po zakończeniu procesu przejęcia trzech lądowych farm wiatrowych, moc farm wiatrowych w portfolio PGE zwiększy się do 772 MW, co będzie stanowić 11 proc. udziału zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych w Polsce.