Polska Spółka Gazownictwa, jedna z kluczowych firm wchodzących w skład grupy kapitałowej PGNiG, otrzymała zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizację projektu planu rozwoju na lata 2018 - 2022. Określono w niej przede wszystkim kwotę wydatków inwestycyjnych na najbliższe dwa lata. Spółka przewiduje, że wyniosą one 2,86 mld zł. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na: przyłączanie nowych odbiorców, budowę nowych i modernizację istniejących sieci dystrybucji gazu, gazyfikację terenów niezgazyfikowanych oraz inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą rozwojowi sieci dystrybucyjnej gazu.

Uzgodniony plan rozwoju jest częścią strategii PSG wynikającej z realizacji strategii grupy kapitałowej PGNiG określonej na lata 2017-2022. Zgodnie z nią firma dystrybucyjna chce w latach 2016 - 2022 przeznaczyć na inwestycje 11,3 mld zł. PSG informuje, że proces uzgadniania aktualizacji planu obejmował m.in. opiniowanie dokumentu przez zarządy województw w całej Polsce. Zgodnie z zapisami prawa energetycznego operator systemu dystrybucyjnego gazu zobowiązany jest sporządzać plan rozwoju w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe na okres nie krótszy niż pięć lat i aktualizować go co dwa lata.

W tym roku PSG planuje rozpocząć realizację przynajmniej kilka dużych projektów. Największy, o wartości 126,4 mln zł, ma dotyczyć budowy gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski. Ubiegłoroczne nakłady grupy PSG był określone na prawie 1,5 mld zł. Po III kwartałach zrealizowano je w wysokości 688,2 mln zł.