Resort zgodził się na uruchomienie przez zapasów gazu ziemnego

Resort gospodarki wydał zgodę na wykorzystanie przez Gaz-System zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Publikacja: 03.02.2012 06:23

Resort zgodził się na uruchomienie przez zapasów gazu ziemnego

Foto: Gazprom

Ope­ra­tor Ga­zo­cią­gów Prze­sy­ło­wych Gaz­-Sys­tem uru­cho­mi za­pa­sy ga­zu znaj­du­ją­ce się w pod­ziem­nych ma­ga­zy­nach na­le­żą­cych do PGNiG. We­dług spół­ki, przy obec­nej tem­pe­ra­tu­rze, wzrost za­po­trze­bo­wa­nia na gaz ziem­ny wy­so­ko­me­ta­no­wy prze­kro­czy po­ziom 70 mln m sześc. na do­bę, co – bez wspar­cia z ma­ga­zy­nów – nie­sie ze so­bą za­gro­że­nie nie­zbi­lan­so­wa­nia sys­te­mu prze­sy­ło­we­go.

10,9 mld m

3

gazu kupiło od Rosji i Niemiec w ubiegłym roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Do­dat­ko­wo pod­czas ostat­niej do­by na­stą­pi­ło zmniej­sze­nie do­staw ga­zu z Ro­sji do Pol­ski o oko­ło 7 proc. Pro­ble­my z ro­syj­skim su­row­cem ma ca­ła Eu­ro­pa Za­chod­nia, głów­nie dla­te­go, że po dro­dze znacz­nie wię­cej ga­zu od­bie­ra­ją  m.in. Ukra­ina, Ser­bia, Li­twa, Buł­ga­ria, Ru­mu­nia, gdzie pa­nu­ją sil­ne mro­zy. PGNiG in­ter­we­nio­wa­ło u swo­je­go do­staw­cy i ocze­ku­je na od­po­wiedź w tej spra­wie.

Mi­mo zmniej­sze­nia ilo­ści do­staw su­row­ca przez ro­syj­ski Gaz­prom, po­za wpro­wa­dzo­ny­mi cza­so­wo ogra­ni­cze­nia­mi w sprze­da­ży ga­zu Or­le­no­wi, Po­li­com i Pu­ła­wom, PGNiG ob­słu­gu­je in­nych klien­tów zgod­nie z ich za­po­trze­bo­wa­niem. We­dług sta­nu na 30 stycz­nia 2012 ro­ku w pod­ziem­nych ma­ga­zy­nach ga­zu PGNiG zgro­ma­dzo­ne by­ło 1,177 mld m sześc., w tym 555,8 mln m sześc. za­pa­su obo­wiąz­ko­we­go, któ­re­go uru­cho­mie­nie le­ży w ge­stii mi­ni­stra go­spo­dar­ki.

Mo­no­po­li­sta ga­zo­wy ze wzglę­du na wy­so­kie ce­ny do­staw i nie­ko­rzyst­ny kurs do­la­ra sprze­da­je gaz ze stra­tą. We­dług in­for­ma­cji „Rz" jest to oko­ło 10 mln zł dzien­nie.

Ope­ra­tor Ga­zo­cią­gów Prze­sy­ło­wych Gaz­-Sys­tem uru­cho­mi za­pa­sy ga­zu znaj­du­ją­ce się w pod­ziem­nych ma­ga­zy­nach na­le­żą­cych do PGNiG. We­dług spół­ki, przy obec­nej tem­pe­ra­tu­rze, wzrost za­po­trze­bo­wa­nia na gaz ziem­ny wy­so­ko­me­ta­no­wy prze­kro­czy po­ziom 70 mln m sześc. na do­bę, co – bez wspar­cia z ma­ga­zy­nów – nie­sie ze so­bą za­gro­że­nie nie­zbi­lan­so­wa­nia sys­te­mu prze­sy­ło­we­go.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie