Zysk operacyjny pozostał na podobnym poziomie co przed rokiem i wyniósł 4,1 mld zł.

Jak poinformowały władze spółki, PGE znacząco zwiększyła produkcję energii elektrycznej dzięki uruchomieniu w 2011 roku bloku o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów. - Będąc najbardziej efektywną kosztowo jednostką wytwórczą w Polsce zapewnia przewagę konkurencyjną, dzięki której dynamika produkcji energii elektrycznej netto w grupie PGE znacząco przewyższyła dynamikę wzrostu całego rynku energii elektrycznej w Polsce, wypierając z rynku mniej efektywnych konkurentów – przekonuje Krzysztof Kilian, prezes giełdowej spółki w liście do akcjonariuszy.

Natomiast na skonsolidowany wynik netto miały wpływ zdarzenia jednorazowe, takie jak sprzedaż akcji spółki Polkomtel (zwiększyła wynik netto o 1,66 mld zł), otrzymanie rekompensat z tytułu przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT), czy korekta rozliczenia tych rekompensat zakwestionowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Uwzględniając te wydarzenia skorygowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,6 mld zł.