Pierwsza emisja 7-letnich obligacji nie przekroczy kwoty 1 mld zł. Środki pozyskane w ramach planowanej emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych.

Zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA do 2020 r. to właśnie rozwój segmentu dystrybucji traktowany będzie priorytetowo. Na przyłączanie nowo powstających instalacji OZE i kolejnych odbiorców energii, modernizację istniejących sieci oraz rozwój inteligentnych sieci energetycznych Grupa przeznaczy blisko 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje. W ramach strategii dywersyfikowania źródeł finansowania wydatki będą pokryte zarówno ze środków własnych, jak i pozyskanych w ramach emisji obligacji krajowych.

Planowane emisje będą miały charakter emisji niepublicznych. Obligacje będą mogły być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu. Warunki cenowe poszczególnych emisji obligacji będą ustalane na podstawie książki popytu. W ramach programu emitowane będą obligacje na okaziciela w formie zdematerializowanej z planowanym okresem zapadalności do 10 lat.

Emisja obligacji na rynku krajowym jest kolejnym etapem realizacji strategii dywersyfikacji źródeł pozyskania finansowania przez Grupę ENERGA. W pierwszym etapie ENERGA pozyskała finansowanie z Międzynarodowych Instytucji Finansowych (EBI, EBOR i NIB) – ponad 2 mld zł, w kolejnym etapie finansowanie zostało uzupełnione o kredyty uzyskane z banków komercyjnych – na łączną kwotę około 1 mld zł, a teraz przyszedł etap pozyskania finansowania na rynku kapitałowym. Spółka w planach posiada również realizację emisji euroobligacji w ramach ustanawianego programu EMTN.