Nowi członkowie giełdy gazu muszą jeszcze uzyskać tzw. kod ZUP (Zleceniodawca Usługi Przesyłowej) na podstawie zawartej z Gaz-System S.A. umowy przesyłowej i przydziału zdolności. Dom maklerski, jako członek giełdy, może działać w imieniu własnym i na własną rzecz jako zleceniodawca usługi przesyłowej lub na rzecz zleceniodawcy, który nie jest domem maklerskim oraz towarowym domem maklerskim.

Od wszystkich podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w rynku gazu, które nie są domami maklerskimi oraz towarowymi domami maklerskimi, wymagane jest oprócz zawarcia porozumienia z domem maklerskim, który będzie dany podmiot reprezentował na TGE, podpisanie umowy przesyłowej z Gaz-System S.A. Umowa z Gaz-System S.A. wraz z przydziałem zdolności jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w rynku gazu na TGE.

W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazem, wymagana jest dodatkowo koncesja na obrót paliwem gazowym wydana przez Prezesa URE. Przedsiębiorstwa kupujące gaz na potrzeby własne, nie potrzebują takiej koncesji.

Rozliczenia uczestników rynku gazu będą odbywać się za pośrednictwem domów maklerskich będących członkami Giełdowej Izby Rozrachunkowej prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., która gwarantuje finansowe rozliczenie zawartych transakcji. Uczestnictwo IRGiT w rynku gazu zapewnia optymalizację kosztów obsługi transakcji giełdowych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów i bezpieczeństwa.

Informacje o zawartych transakcjach TGE będzie przekazywała do realizacji do Operatora Systemu Przesyłowego (Gaz-System) poprzez tzw. nominacje. Nominacja będzie zawierać informacje o zawartych transakcjach przez członka giełdy lub klienta domu maklerskiego. Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), nominacja otrzymana od TGE jest zatwierdzona przez Gaz-System S.A. Transakcje zawierane na TGE są anonimowe, strony transakcji nie mają informacji  o sobie nawzajem.