Nowe podatki od wydobycia ropy i gazu

Ministerstwo Finansów ogłosiło wczoraj zapowiadany od dłuższego czasu projekt nowych przepisów dotyczących reżimu opodatkowania wydobycia węglowodorów

Publikacja: 01.03.2013 15:11

Nowe podatki od wydobycia ropy i gazu

Foto: Bloomberg

Zmiany mają zostać dokonane poprzez uchwalenie Ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Branża zgłaszała liczne postulaty dotyczące kształtu ostatecznych rozwiązań. Część z tych postulatów, m.in. zawartych w liście do Premiera oraz Ministra Środowiska oraz Ministra Finansów przygotowanym wspólnie przez PwC oraz PKPP „Lewiatan" została uwzględniona w ogłoszonym projekcie.

Nowymi instrumentami podatkowymi będą: podatek od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej oraz specjalny podatek węglowodorowy, które mają wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.

Zdaniem Ministerstwa Finansów ogólny poziom obciążenia przedsiębiorców tzw. rentą surowcową (która jest różnicą pomiędzy całkowitymi przychodami z wydobycia surowców naturalnych a całkowitymi kosztami związanymi z tym wydobyciem bez uwzględnienia podatków i kosztów nie związanych bezpośrednio z wydobyciem) ma oscylować w okolicach 40  proc.. Na obciążenia działalności wydobywczej będą się więc składać:

Specjalny podatek węglowodorowy, którego podstawą jest nadwyżka uzyskanych przychodów z działalności wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi wydatkami, podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz podatek CIT w wysokości 19 proc.

W przypadku specjalnego podatku węglowodorowego stawki według projektu wyglądają następująco: 12,5 proc. w przypadku gdy stosunek przychodów do wydatków jest większy niż 1 a mniejszy niż 2;oraz 25 proc. w przypadku gdy stosunek przychodów do wydatków jest równy lub większy niż 2.

Stawki podatkowe w zakresie wydobycia gazu ziemnego kształtowały by się następująco: 1,5 proc. ze złoża trudnodostępnego ( w założeniu dot. gazu niekonwencjonalnego) oraz 3 proc. z innych złóż.

W zakresie wydobycia ropy naftowej stawki miały by być dwa razy wyższe, a więc odpowiednio 3 proc. ze złoża trudnodostępnego i 6 proc. z innych złóż.

Ponadto projetk przewiduje opłaty eksploatacyjne (ustalone w ogłoszonym 15 lutego bieżącego roku przez Ministerstwo Środowiska projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw). Za gaz ziemny wysokometanowy – 24 zł za 1000 m3, za gaz ziemny zaazotowany – 20 zł za 1000 m3, a za ropę naftową – 50 zł za 1 tonę.

Do tego dochodzi podatek od nieruchomości oraz opłata za ustanowienie użytkowania górniczego.

Co się może okazać szczególnie ważne w praktyce dla wielu podmiotów na rynku, zgodnie z założeniami projektu przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wydobywania węglowodorów ze złóż byliby zobligowani do prowadzenia takiej działalności wyłącznie w formie spółki akcyjnej.

Projekt ustawy reguluje też kwestię tzw. złóż marginalnych. Zwolnienie z podatku od wydobycia niektórych kopalin miałoby dotyczyć otworów, z których miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekracza równowartości 550 MWh (circa 1700 m3 dziennie), oraz z których, miesięczne wydobycie ropy naftowej nie przekracza 40 ton (circa 10 baryłek dziennie).

Należy również zwrócić uwagę, że wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań z pewnością będzie się wiązało ze zwiększonymi kosztami administracyjnymi prowadzenia odrębnych ewidencji oraz składania comiesięcznych deklaracji. Dodatkowo, wzrośnie także zakres obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów w odniesieniu do spółek akcyjnych.

Tomasz Barańczyk, Partner w PwC, grupa energetyczna

Zaprezentowany projekt wspólnie z projektem opublikowanym przez Ministerstwo Środowiska stanowi propozycję całościowej regulacji funkcjonowania sektora węglowodorów, w tym wydobycia gazu niekonwencjonalnego, co należy uznać za istotny krok w kierunku stabilizacji sytuacji inwestorów. Z drugiej strony projekt jest jeszcze „ciepły" i dopiero pogłębiona analiza, w szczególności ocena wpływu nowych obciążeń na modele finansowe firm, pokaże, czy w rzeczywistości uwzględnia on specyfikę branży gazu niekonwencjonalnego. Warto dodać, że wprowadzony nowy podatek węglowodorowy nie jest typowym progresywnym rozwiązaniem. W świetle literalnego brzmienia proponowanej regulacji stosowane będą dwie stawki podatku węglowodorowego: 12,5 proc. albo 25 proc.. Będą one uzależnione, w uproszczeniu, od dochodowości projektów wydobywczych. Przy czym należy mieć na względzie, iż, w odróżnieniu od np. podatku PIT, ustawodawca aktualnie nie proponuje, by wyższą stawką była opodatkowana jedynie nadwyżka zyskowności ponad określony poziom, lecz cały zysk z działalności. Dla wielu inwestorów niezwykle istotną konsekwencją nowych regulacji będzie także konieczność przekształcenia formy prowadzonej działalności w spółkę akcyjną. Wiąże się to zarówno z kosztami, jak i bezpośrednio wpływa na sposób zarządzania działalnością.

Zmiany mają zostać dokonane poprzez uchwalenie Ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Branża zgłaszała liczne postulaty dotyczące kształtu ostatecznych rozwiązań. Część z tych postulatów, m.in. zawartych w liście do Premiera oraz Ministra Środowiska oraz Ministra Finansów przygotowanym wspólnie przez PwC oraz PKPP „Lewiatan" została uwzględniona w ogłoszonym projekcie.

Pozostało 90% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro