Pieniądze te pochodzą z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko". Są one przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, stowarzyszeń i porozumień. Samorządy będą mogły za nie opracować lub zaktualizować plany gospodarki niskoemisyjnej (zlecając ich przygotowanie firmie zewnętrznej bądź rozliczając koszty osobowe pracowników gminy), przeszkolić pracowników w zakresie ich tworzenia oraz stworzyć bazę danych z informacjami dotyczącymi oceny gospodarowania energią w gminie. Na wnioski od gmin o dotacje NFOŚiGW czeka od 2 września do końca października. Powinny one zawierać m.in. uchwałę rady gminy o przystąpieniu do opracowania i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej oraz harmonogram realizacji przedsięwzięcia. W przypadkach zrzeszania się samorządów wymagane też będzie porozumienie, w którym zrzeszone jednostki określą swe prawa i obowiązki. W planach gminy mogą przedstawić zakres działań związanych z gospodarką niskoemisyjną w trzy-, czteroletniej perspektywie. Wskazane w dokumentach działania muszą być jednak zgodne z wieloletnią prognozą finansową danej jednostki samorządu. Na dotowane przez NFOŚiGW projekty samorządy będą też musiały wyłożyć środki z własnego budżetu, gdyż dofinansowanie obejmie 85 proc. kosztów opracowania planów. Jak poinformowała na specjalnej konferencji anonsującej konkurs o te granty Barbara Koszułap, wiceprezes NFOŚiGW, aplikacje gmin będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania, ale wiceszefowa funduszu zapewniła, że w sytuacji, kiedy ich wartość przekroczy budżet konkursu NFOŚiGW, wystąpi do resortów gospodarki i rozwoju regionalnego o zwiększenie puli.

Największy projekt związany z gospodarką niskoemisyjną do 2020 r. ma stolica, w której opracowano „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.". Pierwszym etapem jego realizacji było zmniejszenie emisji gazów w transporcie miejskim. Miasto planuje też m.in. wymianę około 30 tys. z ponad 115 tys. lamp ulicznych na bardziej efektywne energetycznie. Oszczędności z tego tytułu mają sięgnąć 20 mln zł rocznie. Inne planowane działania to termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, co ma kosztować miasto 920 mln zł oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii, która ma pochłonąć 603 mln zł.