Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 269 mln zł. Zysk operacyjny grupy w trzecim kwartale 2014 roku wyniósł 464,5 mln zł. Okazał się o 11,3 proc. niższy rok do roku i o 13,9 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 408 mln zł. EBITDA sięgnęła 920,7 mln zł wobec oczekiwanych przez rynek 854,3 mln zł (2,8 proc. mniej niż rok wcześniej). Największy wpływ na wyniki grupy Tauron miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 1,78 mld zł) i Sprzedaż (EBITDA 501 mln zł). EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosła blisko dwukrotnie (ze 117 do ponad 200 mln zł), a segment Odnawialne Źródła Energii poprawił wynik EBITDA o blisko 70 proc. rok do roku (do 142,4 mln zł). Przychody ze sprzedaży netto spadły o 3,6 proc. rdr do 4,38 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 4,33 mld zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku zysk netto grupy Tauron przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,049 mld zł (spadek rdr o 13,8 proc.), zysk operacyjny 1,547 mld zł (spadek o 9,7 proc.), a EBITDA 2,915 mld zł (mniej o 2,8 proc.). Marża EBITDA osiągnęła na koniec września 2014 roku 21,4 proc., zaś marża EBIT ok. 11,4 proc. Skonsolidowane przychody grupy Tauron po trzech kwartałach 2014 roku wyniosły 13,6 mld zł (spadek rok do roku o 4,3 proc.).

Wzrost przychodów zanotowały segmenty: OZE (67,6 proc.), Ciepło (4,5 proc.), Obsługa Klienta (21,6 proc.) i Dystrybucja (1,7 proc.). Spadły natomiast przychody segmentów: Wydobycie (w związku z sytuacją na rynku węgla) oraz Wytwarzanie (z powodu niższych cen i wolumenów sprzedaży wytworzonej energii). - Wyniki finansowe grupy Tauron pozostają stabilne, mimo trudnego otoczenia rynkowego. Są również lepsze niż prognozy analityków. To warte podkreślenia w kontekście sytuacji branży energetycznej, na którą negatywnie wpływają najniższe od kilku lat ceny sprzedaży energii oraz coraz większa konkurencja na detalicznym rynku energii - powiedział prezes Tauronu Dariusz Lubera, cytowany w komunikacie prasowym spółki.

Dodał, że po trzech kwartałach lepszą EBITDĘ pokazały m.in segmenty Dystrybucja i Wytwarzanie. Wzrosła EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii, gdzie Tauron skorzystał z wyższych wolumenów produkcji zielonej energii dzięki pracy oddanych w zeszłym roku farm wiatrowych Marszewo i Wicko. Wiceprezes Tauronu Krzysztof Zawadzki poinformował, że spółka miała wyższe niż w 2013 roku przychody z usług dystrybucyjnych i ze sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, które pozwoliły m.in. zrównoważyć spadki cen i wolumenów sprzedaży energii elektrycznej oraz węgla. - Na lepsze wyniki w segmencie Wytwarzanie wpływ miały takie czynniki, jak trafnie obrana przez ten obszar strategia handlowa na bieżący rok, przychody z tytułu rezerwy operacyjnej, a także brak obowiązku tworzenia rezerw na uprawnienia do emisji CO2 - powiedział Zawadzki. Produkcja węgla handlowego w trzech kwartałach 2014 roku wyniosła 3,99 mln ton. Niższa produkcja i sprzedaż węgla wynika głównie ze spadku produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego, wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także z utrzymującego się importu tego surowca do Polski.

Po dziewięciu miesiącach 2014 roku produkcja energii elektrycznej w elektrowniach węglowych grupy była niższa o ok. 21 proc. niż rok wcześniej. Niższy wolumen jest efektem aktualnej sytuacji rynkowej i w jej następstwie przyjętej strategii handlowej. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej po trzech kwartałach 2014 r. utrzymał się na poziomie ubiegłorocznym (ok. 35,7 TWh), a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy w ciągu roku wzrosła o 45 tysięcy. CAPEX grupy Tauron w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku osiągnął poziom 2 mld zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w segmencie Dystrybucja (1,29 mld zł). Plan grupy na 2014 roku zakłada ok. 3,7 mld zł wydatków inwestycyjnych. W perspektywie najbliższych 10 lat nakłady wyniosą ok. 37 mld zł, z czego ok. 29 mld zł do roku 2020. Wskaźnik dług netto/EBITDA grupy Tauron na 30 września wynosi 1,73x. Program poprawy efektywności przyniósł 639 mln zł oszczędności, co stanowi 74 proc. realizacji z 860 mln zł założonych w programie do 2015 r.