Gazprom ryzykuje po raz trzeci

Ro­sja­nie już wie­dzą, ile będzie kosz­to­wać roz­bu­do­wa ga­zo­cią­gu pół­noc­ne­go. Pra­ce na lą­dzie ru­szy­ły, choć Gaz­prom nie ma pod­pi­sa­nych kon­trak­tów.

Publikacja: 23.11.2015 20:00

Gazprom ryzykuje po raz trzeci

Foto: Bloomberg

Gaz­prom po­li­czył, ile będzie kosz­to­wać lą­do­wa in­fra­struk­tu­ra Nord Stre­am­-2. Cho­dzi o ga­zo­ciąg na te­re­nie Ro­sji Uchta­–To­rżok­-2, któ­re­go bu­do­wa ru­szy­ła z pom­pą w obec­no­ści pre­zy­den­ta 27 paź­dzier­ni­ka. Li­czą­ca 970 km ru­ra na kosz­to­wać 217 mld ru­bli. W ce­nach z 2010 r. (wte­dy zo­sta­ła przy­go­to­wa­na do­ku­men­ta­cja) jest to 7,5 mld dol. lub 5,2 mld eu­ro – przy­po­mi­na ga­ze­ta „Wie­do­mo­sti".

Do bu­do­wy ga­zo­cią­gu Gaz­prom wy­ko­rzy­stu­je ru­ry (380 km) zgro­ma­dzo­ne na po­trze­by nie­uda­ne­go pro­jek­tu So­uth Stre­am. W grud­niu 2014 r. kon­cern prze­rwał bu­do­wę, tłu­ma­cząc to bra­kiem wy­łą­cze­nia pro­jek­tu spod ener­ge­tycz­nych re­gu­la­cji unij­nych.

Zgod­nie z do­ku­men­ta­cją moc prze­sy­ło­wa ga­zo­cią­gu Uchta­–To­rżok­-2 ma wy­nieść 45 mld m sześc. ga­zu rocz­nie; na tra­sie czę­ści lą­do­wej sta­nie osiem sta­cji kom­pre­so­ro­wych. Ga­zo­ciąg ma być go­to­wy do koń­ca 2019 r.

Mi­cha­ił Kor­czem­kin, szef East Eu­ro­pe­an Gas Ana­ly­sis, zwra­ca uwa­gę, że ki­lo­metr czę­ści lą­do­wej Nord Stre­am­-2 wy­cho­dzi ta­niej niż po­łu­dnio­we­go ko­ry­ta­rza (koszt to 9,5 mld dol.) – ru­ry bu­do­wa­nej na po­łu­dniu na po­trze­by Tu­rec­kie­go Po­to­ku – in­ne­go ry­zy­kow­ne­go pro­jek­tu Gaz­pro­mu. Ro­sja­nie roz­po­czę­li je­go bu­do­wę po prze­rwa­niu So­uth Stre­am, ­mi­mo że do dziś nie ma­ją wią­żą­cej umo­wy z Tur­cją. Pro­jekt roz­bu­do­wy ga­zo­cią­gu na dnie Bał­ty­ku jest ta­kże ry­zy­kow­ny.

– Na ra­zie Gaz­prom nie ma kon­trak­tów na do­sta­wy ga­zu do Eu­ro­py trze­cią i czwar­tą nit­ką Nord Stre­am – pod­kre­śla Sier­giej Wa­chra­mie­jew z GL Fi­nan­cial Gro­up. Przy­po­mi­na, że aby dojść z ga­zem do Bał­ty­ku, oprócz bu­do­wy ga­zo­cią­gu Uchta­–To­rżok­-2 po­trze­ba jesz­cze po­ło­że­nia ok. 800 km rur na od­cin­ku do Ust Łu­gi pod Sankt Pe­ters­bur­giem, gdzie wcho­dzi do mo­rza Nord Stre­am. A to jest do­dat­ko­wy koszt ok. 200 mld ru­bli (3,05 mld dol.).

Prze­ciw roz­bu­do­wie Nord Stre­am opo­wie­dzia­ły się już Li­twa, Es­to­nia, Pol­ska i Ukra­ina. Naj­wię­cej stra­ci ta osta­tnia – rocz­nie nie wpły­nie do jej bu­dże­tu z ty­tu­łu opłat tran­zy­to­wych ok. 2 mld dol. Gaz­prom we wrze­śniu pod­pi­sał po­ro­zu­mie­nie o roz­bu­do­wie z za­chod­ni­mi kon­cer­na­mi Shell, OMV i E. On.

Eks­per­ci Ośrod­ka Stu­diów Wschod­nich oce­nia­ją, że „re­ali­za­cja tej in­we­sty­cji do­pro­wa­dzi też do ogra­ni­cze­nia tran­zy­to­wej ro­li, ja­ką peł­nią pań­stwa Eu­ro­py Środ­ko­wej i Po­łu­dnio­wo­-Wschod­niej w sys­te­mie do­staw ro­syj­skie­go ga­zu do Eu­ro­py Za­chod­niej i Tur­cji, tym sa­mym ude­rza­jąc w ren­tow­ność ope­ra­to­rów ga­zo­wych państw re­gio­nu (w tym Pol­ski – red.)".

Gaz­prom po­li­czył, ile będzie kosz­to­wać lą­do­wa in­fra­struk­tu­ra Nord Stre­am­-2. Cho­dzi o ga­zo­ciąg na te­re­nie Ro­sji Uchta­–To­rżok­-2, któ­re­go bu­do­wa ru­szy­ła z pom­pą w obec­no­ści pre­zy­den­ta 27 paź­dzier­ni­ka. Li­czą­ca 970 km ru­ra na kosz­to­wać 217 mld ru­bli. W ce­nach z 2010 r. (wte­dy zo­sta­ła przy­go­to­wa­na do­ku­men­ta­cja) jest to 7,5 mld dol. lub 5,2 mld eu­ro – przy­po­mi­na ga­ze­ta „Wie­do­mo­sti".

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy