Będą w nich mogli wziąć udział wytwórcy, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału posiadający projekty na nowe instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) lub złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji - instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej aukcji można wysłać więcej niż jedną ofertę. Jeśli w danym koszyku zostanie złożonych mniej niż trzy oferty, wówczas aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii aż do wyczerpania ilości lub wartości energii przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą, oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, gdzie wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.