Spalanie węgla na celowniku ekologów

Największy kontrakt w energetyce opóźni się z powodów środowiskowych. Ekolodzy występują nie tylko przeciw Elektrowni Opole, ale też Północ i Łęczna. Gaz łupkowy i energia jądrowa też będą oprotestowane

Publikacja: 18.01.2012 13:00

Spalanie węgla na celowniku ekologów

Foto: Bloomberg

Eko­lo­dzy po po­ka­zo­wych wspi­nacz­kach na ko­mi­ny elek­trow­ni Beł­cha­tów czy Pąt­nów sprzed kil­ku lat te­raz prze­szli do ofen­sy­wy w są­dach. Uda­ło im się unie­ważnić de­cy­zję śro­do­wi­sko­wą dla war­tej 11,6 mld zł in­we­sty­cji Pol­skiej Gru­py Ener­ge­tycz­nej w Elek­trow­ni Opo­le. To obec­nie naj­więk­szy kon­trakt w pol­skiej ener­ge­ty­ce.

Wo­je­wódz­ki Sąd Ad­mi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie uznał, że ra­port o od­dzia­ły­wa­niu na śro­do­wi­sko pro­jek­tu w Opo­lu wy­ma­ga uzu­peł­nie­nia. To opóź­ni in­we­sty­cję.

– Nie spo­dzie­wam się, by to wy­wró­ci­ło ca­łe po­stę­po­wa­nie o wy­da­nie de­cy­zji śro­do­wi­sko­wej. To nie bę­dzie prze­cho­dze­nie ca­łej pro­ce­du­ry od po­cząt­ku – za­pew­nia Ali­cja Ma­jew­ska, dy­rek­tor Re­gio­nal­nej Dy­rek­cji Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Opo­lu.

Jed­nak zda­niem eko­lo­gów PGE cze­ka na­wet rok do­dat­ko­wej pra­cy pa­pier­ko­wej. – Uzu­peł­nie­nie wnio­sku do de­cy­zji śro­do­wi­sko­wej o bra­ku­ją­ce rze­czy bę­dzie trwać kil­ka mie­się­cy, na­wet rok – oce­nia To­masz Wol­l­ny ze Sto­wa­rzy­sze­nia Tech­nik Eko­lo­gicz­nych Si­le­sia.

Je­go zda­niem ry­zy­kow­ne bę­dzie od­wo­ły­wa­nie się spół­ki do Na­czel­ne­go Są­du Ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. – PGE mo­że też zmie­nić tech­no­lo­gię na gaz. Na ta­kie roz­wią­za­nie zde­cy­do­wał się w 2010 ro­ku Tau­ron w przy­pad­ku elek­trow­ni Bla­chow­nia Ślą­ska o mo­cy 850 MW – ra­dzi Wol­l­ny.

Eko­lo­dzy naj­bar­dziej pro­te­stu­ją prze­ciw­ko elek­trow­niom wę­glo­wym, ak­cep­tu­jąc gaz ja­ko pa­li­wo, któ­re emi­tu­je mniej CO2. Dla­te­go in­we­sty­cja Ja­na Kul­czy­ka w Elek­trow­nię Pół­noc wy­ce­nia­na na 12 mld zł też jest blo­ko­wa­na. Fir­ma biz­nes­me­na, Kul­czyk In­ve­st­ments (KI), roz­pi­sa­ła prze­targ na bu­do­wę dwóch blo­ków wę­glo­wych ko­ło Pel­pli­na, choć Mi­ni­ster­stwo Śro­do­wi­ska uchy­li­ło po­zwo­le­nie zin­te­gro­wa­ne dla elek­trow­ni.

– Z koń­cem lu­te­go mi­ja ter­min skła­da­nia ofert na ge­ne­ral­ne wy­ko­naw­stwo in­we­sty­cji. Zin­te­gro­wa­ne po­zwo­le­nie śro­do­wi­sko­we, nad któ­re­go uzy­ska­niem pra­cu­je­my, nie ma żad­ne­go wpły­wu na har­mo­no­gram po­zo­sta­łych dzia­łań – za­pew­nia Ka­rol Paw­lak, dy­rek­tor Elek­trow­ni Pół­noc.

W przy­pad­ku elek­trow­ni Opo­le i Pół­noc od­wo­ła­nia skła­da­ła or­ga­ni­za­cja Clien­tE­arth. Jest ona też stro­ną w po­stę­po­wa­niu do­ty­czą­cym de­cy­zji śro­do­wi­sko­wej dla Elek­trow­ni Łęcz­na GDF Su­ez. – Po­stę­po­wa­nie jest na wcze­snym eta­pie i ma­my na­dzie­ję, że na­sze uwa­gi zo­sta­ną uwzględ­nio­ne już na tym po­zio­mie – mó­wi Ewa Ja­ku­bow­ska­-Lo­rentz z Clien­tE­arth.

Gre­en­pe­ace wspie­ra z ko­lei ko­ali­cję „Roz­wój – tak, od­kryw­ki – nie". Plan za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go Pol­ski do 2030 r. wpro­wa­dził ochro­nę złóż wę­gla bru­nat­ne­go ko­ło Le­gni­cy, ale ko­ali­cja nie wy­klu­cza je­go za­ska­rże­nia. Wcze­śniej zwró­ci­ła się o po­moc do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go.

Ta­kże do PE tra­fi­ła kwe­stia bez­pie­czeń­stwa tech­nik eks­plo­ata­cji ga­zu łup­ko­we­go. Ra­port na ten te­mat ma po­wstać w Stras­bur­gu do mar­ca. Kam­pa­nię prze­ciw­ko łup­kom roz­po­czę­ło m.in. Sto­wa­rzy­sze­nie Eko­-Unia.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki m.kozmana@rp.pl

Eko­lo­dzy po po­ka­zo­wych wspi­nacz­kach na ko­mi­ny elek­trow­ni Beł­cha­tów czy Pąt­nów sprzed kil­ku lat te­raz prze­szli do ofen­sy­wy w są­dach. Uda­ło im się unie­ważnić de­cy­zję śro­do­wi­sko­wą dla war­tej 11,6 mld zł in­we­sty­cji Pol­skiej Gru­py Ener­ge­tycz­nej w Elek­trow­ni Opo­le. To obec­nie naj­więk­szy kon­trakt w pol­skiej ener­ge­ty­ce.

Pozostało 89% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro