W przyszłym tygodniu 0,5 mld euro z emisji trafi do PGNiG

W przy­szłym ty­go­dniu spół­ka otrzy­ma pie­nią­dze, któ­re prze­zna­czy głów­nie na po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go w kra­ju

Publikacja: 09.02.2012 02:25

W przyszłym tygodniu 0,5 mld euro z emisji trafi do PGNiG

Foto: Bloomberg

W pią­tek Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two pod­pi­sze do­ku­men­ty do­ty­czą­ce sprze­da­ży pię­cio­let­nich ob­li­ga­cji o ren­tow­no­ści 4,098 proc. Dzię­ki te­mu w przy­szłym ty­go­dniu na kon­to gru­py wpły­nie 500 mln eu­ro (2,09 mld zł) go­tów­ki.

– Po­zy­ska­ne pie­nią­dze wy­da­my na in­we­sty­cje okre­ślo­ne w stra­te­gii na la­ta 2011 – 2015. Więk­szość prze­zna­czy­my na po­szu­ki­wa­nia ro­py i ga­zu, w tym zwłasz­cza ga­zu łup­ko­we­go w Pol­sce, oraz roz­bu­do­wę ma­ga­zy­nów, sie­ci dys­try­bu­cyj­nej oraz pro­jek­ty ener­ge­tycz­ne – mó­wi Sła­wo­mir Hinc, wi­ce­pre­zes PGNiG.

Stra­te­gia gru­py do 2015 r. prze­wi­du­je, że na in­we­sty­cje zo­sta­nie prze­zna­czo­nych 26 mld zł. W tym ro­ku firma wy­da na ten cel 8 mld zł (łącz­nie z 3 mld zł za­pła­co­ny­mi już za Vat­ten­fall He­at Po­land).

Ob­li­ga­cje PGNiG na­bę­dą głów­nie fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne, eme­ry­tal­ne oraz fir­my za­rzą­dza­ją­ce ak­ty­wa­mi z: Nie­miec, Fran­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Szwaj­ca­rii. Or­ga­ni­za­cją ich sprze­da­ży za­ję­ły się trzy ban­ki: So­cie­te Ge­ne­ra­le, BNP Pa­ri­bas oraz UniCredit Bank. Wy­emi­to­wa­ne pa­pie­ry dłu­żne wej­dą do ob­ro­tu na gieł­dzie w Luk­sem­bur­gu. PGNiG w ra­mach bu­do­wa­nia księ­gi po­py­tu po­zy­skało zgło­sze­nia na ob­li­ga­cje o du­żo więk­szej war­to­ści niż 0,5 mld eu­ro. Za­rząd spół­ki zde­cy­do­wał się jed­nak na upla­so­wa­nie pierw­szej tran­szy w ta­kiej kwo­cie, gdyż ta­kie są na ra­zie po­trze­by fi­nan­so­we gru­py.

Fak­tycz­nym emi­ten­tem ob­li­ga­cji jest PGNiG Fi­nan­ce. To fir­ma za­re­je­stro­wa­na w Sztok­hol­mie ze 100-proc. udzia­łem gieł­do­wej spół­ki. PGNiG Fi­nan­ce po­zy­ska­ne pie­nią­dze bę­dzie prze­ka­zy­wało PGNiG w for­mie po­życz­ki. Aby emi­sja ob­li­ga­cji mo­gła dojść do skut­ku, pol­ska spół­ka udzie­li­ła szwedz­kiej imien­nicz­ce gwa­ran­cji do kwo­ty 1,5 mld eu­ro z ter­mi­nem do koń­ca grud­nia 2026 r.

Ko­lej­ne ob­li­ga­cje bę­dą emi­to­wa­ne w za­le­żno­ści od po­trzeb in­we­sty­cyj­nych gru­py ka­pi­ta­ło­wej. PGNiG Fi­nan­ce mo­że je ofe­ro­wać w ra­mach pię­cio­let­nie­go pro­gra­mu za­war­te­go z trze­ma ban­ka­mi. Umo­wa prze­wi­du­je, że ob­li­ga­cje bę­dą mieć ter­min za­pa­dal­no­ści do dzie­się­ciu lat. Spół­ka mo­że też wy­brać ro­dzaj sto­so­wa­ne­go opro­cen­to­wa­nia (sta­łe lub zmien­ne). Mak­sy­mal­ne za­dłu­że­nie z ty­tułu emi­sji eu­ro­obli­ga­cji wy­no­si do 1,2 mld eu­ro.

PGNiG mo­że też ofe­ro­wać pa­pie­ry dłu­żne w ra­mach umo­wy pod­pi­sa­nej z dzie­się­cio­ma ban­ka­mi, a do­ty­czą­cej ich wie­lo­krot­nej emi­sji do koń­ca lip­ca 2015 r.

W pią­tek Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two pod­pi­sze do­ku­men­ty do­ty­czą­ce sprze­da­ży pię­cio­let­nich ob­li­ga­cji o ren­tow­no­ści 4,098 proc. Dzię­ki te­mu w przy­szłym ty­go­dniu na kon­to gru­py wpły­nie 500 mln eu­ro (2,09 mld zł) go­tów­ki.

– Po­zy­ska­ne pie­nią­dze wy­da­my na in­we­sty­cje okre­ślo­ne w stra­te­gii na la­ta 2011 – 2015. Więk­szość prze­zna­czy­my na po­szu­ki­wa­nia ro­py i ga­zu, w tym zwłasz­cza ga­zu łup­ko­we­go w Pol­sce, oraz roz­bu­do­wę ma­ga­zy­nów, sie­ci dys­try­bu­cyj­nej oraz pro­jek­ty ener­ge­tycz­ne – mó­wi Sła­wo­mir Hinc, wi­ce­pre­zes PGNiG.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?