Wkrótce będzie kolejny raport dotyczący zasobów

Za kilka dni poznamy nowe szacunki na temat gazu łupkowego. Będą w nich zawarte zarówno dane dla całego kraju, jak i poszczególnych obszarów. Dowiemy się też, jakie mamy zasoby ropy łupkowej

Publikacja: 13.03.2012 03:49

Wkrótce będzie kolejny raport dotyczący zasobów

Foto: Bloomberg

Pań­stwo­wy In­sty­tut Geo­lo­gicz­ny za­mie­rza 21 mar­ca opu­bli­ko­wać ra­port na te­mat za­so­bów ga­zu łup­ko­we­go znaj­du­ją­ce­go się w Pol­sce. Bę­dzie to pierw­sze te­go ty­pu opra­co­wa­nie spo­rzą­dzo­ne przez kra­jo­wych spe­cja­li­stów. Do przy­go­to­wa­nia ra­por­tu w du­żej mie­rze przy­czy­ni­li się eks­per­ci z Ame­ry­kań­skiej Służ­by Geo­lo­gicz­nej (USGS). Do tej po­ry żad­na z firm szu­ka­ją­cych ga­zu łup­ko­we­go w Pol­sce nie po­ku­si­ła się o osza­co­wa­nie za­so­bów w ca­łym kra­ju, jak i na te­re­nie po­sia­da­nych przez nie kon­ce­sji. Rów­nież geo­lo­dzy nie chcą po­da­wać żad­nych sza­cun­ków.

1. Ile ga­zu łup­ko­we­go ma Pol­ska?

Naj­waż­niej­sze py­ta­nie, na któ­re ma od­po­wie­dzieć ra­port PIG, do­ty­czy za­so­bów ga­zu łup­ko­we­go znaj­du­ją­ce­go się na te­re­nie ca­łej Pol­ski. Z ostat­nich pu­bli­ka­cji naj­bar­dziej zna­ne są da­ne przed­sta­wio­ne w kwiet­niu ubie­głe­go ro­ku przez ame­ry­kań­ską Agen­cję ds. Ener­gii (EIA). Z ujaw­nio­ne­go ra­por­tu wy­ni­ka, że Pol­ska mo­że mieć 5,3 bln m sześc. moż­li­we­go do eks­plo­ata­cji ga­zu łup­ko­we­go, czy­li naj­wię­cej ze wszyst­kich państw w Eu­ro­pie. Jed­nak in­ne sza­cun­ki mó­wią o 3 bln m sześc. (da­ne fir­my Ad­van­ced Re­so­ur­ces In­ter­na­tio­nal) lub o 1,4 bln m sześc. su­row­ca (Wo­od­Mac­ken­zie).

Przed­sta­wi­cie­le pol­skie­go rzą­du oce­nia­ją, że po ra­por­cie na­le­ży ocze­ki­wać sza­cun­ków ga­zu łup­ko­we­go, któ­re bę­dą w spo­sób istot­ny mniej­sze od po­da­nych przez EIA. Jak bar­dzo zo­sta­ną sko­ry­go­wa­ne – na ra­zie nie wia­do­mo.

Jed­nak nie­za­leż­nie od te­go, któ­re sza­cun­ki się spraw­dzą, Pol­ska i tak ma szan­se stać się w peł­ni sa­mo­wy­star­czal­nym kra­jem, je­śli cho­dzi o za­opa­- trze­nie w błę­kit­ne pa­li­wo.

2. Gdzie jest naj­wię­cej su­row­ca?

W naj­now­sze­go ra­por­tu po­win­ni­śmy rów­nież do­wie­dzieć się, na ja­kich te­re­nach wy­stę­pu­je naj­wię­cej ga­zu łup­ko­we­go. Eks­per­ci praw­do­po­dob­nie osza­co­wa­li za­so­by te­go su­row­ca na trzech ob­sza­rach, w  tzw. ba­se­nach. Cho­dzi o Po­mo­rze, Pod­la­sie (lub łącz­nie Pod­la­sie i Ma­zow­sze) oraz Lu­belsz­czy­znę. Z do­tych­cza­so­wych in­for­ma­cji wy­ni­ka, że w każ­dym z tych ba­se­nów zlo­ka­li­zo­wa­ne są po­dob­ne za­so­by ga­zu łup­ko­we­go. Na ra­zie nie wia­do­mo, czy PIG bę­dzie przed­sta­wiał do­kład­niej­sze da­ne do­ty­czą­ce za­so­bów su­row­ca na mniej­szym ob­sza­rze niż ba­sen, np. na te­re­nie wo­je­wództw czy na te­re­nie po­szcze­gól­nych kon­ce­sji.

3. Ja­kie są za­so­by ro­py łup­ko­wej?

We wcze­śniej­szych ra­por­tach pra­wie nic nie by­ło na te­mat za­so­bów ro­py łup­ko­wej wy­stę­pu­ją­cej na te­re­nie Pol­ski. Ra­port PIG, przy­naj­mniej czę­ścio­wo, ma tę wie­dzę po­sze­rzyć. Do­tych­czas nie­chęt­nie in­for­mo­wa­no o po­szu­ki­wa­niach ro­py łup­ko­wej nie tyl­ko ze wzglę­du na brak sza­cun­ków do­ty­czą­cych jej wy­stę­po­wa­nia, ale przede wszyst­kim ze wzglę­du na brak tech­no­lo­gii, któ­re umoż­li­wia­ły­by wy­do­by­cie na więk­sza ska­lę.

Pań­stwo­wy In­sty­tut Geo­lo­gicz­ny za­mie­rza 21 mar­ca opu­bli­ko­wać ra­port na te­mat za­so­bów ga­zu łup­ko­we­go znaj­du­ją­ce­go się w Pol­sce. Bę­dzie to pierw­sze te­go ty­pu opra­co­wa­nie spo­rzą­dzo­ne przez kra­jo­wych spe­cja­li­stów. Do przy­go­to­wa­nia ra­por­tu w du­żej mie­rze przy­czy­ni­li się eks­per­ci z Ame­ry­kań­skiej Służ­by Geo­lo­gicz­nej (USGS). Do tej po­ry żad­na z firm szu­ka­ją­cych ga­zu łup­ko­we­go w Pol­sce nie po­ku­si­ła się o osza­co­wa­nie za­so­bów w ca­łym kra­ju, jak i na te­re­nie po­sia­da­nych przez nie kon­ce­sji. Rów­nież geo­lo­dzy nie chcą po­da­wać żad­nych sza­cun­ków.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie