W uzasadnieniu do decyzji analitycy agencji Fitch tłumaczą swoją decyzję wysokim udziałem regulowanego segmentu dystrybucji w EBITDA, co przyczynia się do przewidywalności przepływów pieniężnych. Agencja uznała również za istotne postęp w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych i wystarczającą płynność. Agencja zwróciła także uwagę na dodatkowe czynniki w postaci względnie stabilnego otoczenia regulacyjnego, jak i przyspieszenia przez spółkę rozwoju mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii.

W październiku 2012 r. Agencja podniosła rating spółki do BBB (na skali międzynarodowej) z perspektywą stabilną dzięki poprawie elastyczności finansowej Spółki wskutek dokonanych przez nią zmian w długoterminowym programie inwestycyjnym, większej koncentracji na segmencie dystrybucji i zmniejszeniu dynamiki wzrostu zadłużenia do 2015 roku.

- Stabilny charakter naszego ratingu jest ważnym i pozytywnym sygnałem potwierdzającym efektywność funkcjonowania grupy Energa – powiedział Roman Szyszko, wiceprezes Zarządu ds. finansowych ENERGA SA. – W naszej strategii dywersyfikacji źródeł pozyskania kapitału w postaci emisji euroobligacji oraz umów z EBI i EBOiR agencja dostrzegła nie tylko źródło finansowania, ale także gwarancję długookresowej stabilności finansowej.

Od 2011 r. Energa podlega corocznej ocenie wiarygodności kredytowej (credit rating) dokonywanej przez agencje Fitch Ratings i Moody's Investors Service.