Zgodne z oczekiwaniami analityków okazały się wyniki PGE na poziomie zysku operacyjnego i EBITDA. Zysk operacyjny grupy energetycznej w trzecim kwartale 2014 roku wyniósł 930 mln zł. Okazał się o 30 proc. niższy rok do roku i był równy oczekiwaniom rynku. EBITDA sięgnęła 1,7 mld zł wobec oczekiwanych przez rynek 1,69 mld zł. Rok wcześniej EBITDA grupy była o 18,8 proc. wyższa. Przychody ze sprzedaży netto spadły o 11,1 proc. rdr do 6,65 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody grupy PGE na poziomie 6,96 mld zł. Spadek przychodów w tym okresie to przede wszystkim efekt spadku obrotów ze sprzedaży energii elektrycznej o 951 mln zł. Wydobycie węgla brunatnego w kopalniach należących do grupy PGE wyniosło w trzecim kwartale 2014 roku 12,96 mln ton (wzrost rdr o 1 proc.).

Produkcja energii elektrycznej netto wyniosła w tym okresie 13,80 TWh, czyli 5 proc. mniej niż rok temu. Sprzedaż ciepła sięgnęła 1,32 mln GJ wobec 1,64 mln GJ przed rokiem. Dystrybucja energii od początku lipca do końca września 2014 roku wyniosła 8,11 TWh, o 3 proc. więcej rdr. Po trzech kwartałach 2014 roku zysk netto grupy PGE przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 2,88 mld zł (spadek rdr o 12,7 proc.), zysk operacyjny 4,06 mld zł (spadek o 1,1 proc.), a EBITDA 6,31 mld zł (mniej o 0,5 proc.).

Marża EBITDA osiągnęła na koniec września 30,2 proc., zaś marża EBIT 19,4 proc. Skonsolidowane przychody grupy PGE w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku wyniosły 20,86 mld zł (spadek rok do roku o 7,6 proc.). Nakłady inwestycyjne grupy PGE w trzecim kwartale wyniosły 1,63 mld zł, a od początku 2014 roku sięgają łącznie 3,86 mld zł.