Zgodnie z postanowieniami aneksu między Rafako, a spółką kierowaną przez Michała Sołowiowa, zmiany umowy inwestycyjnej dotyczą uzgodnienia, że nowe akcje w kapitale zakładowym Rafako zostaną objęte przez inwestora, w drodze wykonania prawa z emitowanych nieodpłatnie i niezbywalnych, imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 akcji nowej emisji, utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zamknięcia wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży.

Uzgodnienia, dotyczą także decyzji, że akcje nowej emisji zostaną pokryte wyłącznie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej w brzmieniu określonym aneksem.

Uzgodnienia będą także uwzględniać, prawo inwestora do udzielenia emitentowi, najpóźniej w dniu objęcia przez finansującego akcji nowej emisji, na warunkach określonych umową inwestycyjną w brzmieniu określonym aneksem, wsparcia finansowego w formie pożyczki i/lub częściowego umorzenia nabytych przez finansującego lub innych wierzycieli wskazanych przez inwestora, wierzytelności wobec emitenta objętych układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym emitenta. - Wsparcie finansowe zastępuje wynikające z umowy inwestycyjnej w pierwotnym brzmieniu zobowiązanie inwestora do objęcia akcji nowej emisji w kwocie co najmniej 30 000 000 zł w drodze wykonania praw z warrantów posiadanych przez finansującego po zamknięciu wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży - czytamy w komunikacie.