Nowy zespół ma pomóc przy wdrażaniu atomu w Polsce

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) powołano do życia nowy zespół ds. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Poza przedstawicielami resortu, w skład zespołu wejdą m.in. przedstawiciele firm, które rozwijają w Polsce „dużą”, jak i „małą” energetyką atomową.

Publikacja: 16.02.2023 18:40

Nowy zespół ma pomóc przy wdrażaniu atomu w Polsce

Foto: Adobe Stock

W czwartek, 16 lutego, minister resortu Anna Moskwa powołała do życia zespół, który będzie organem pomocniczym MKiŚ. „Celem Zespołu jest wsparcie Ministra w realizacji zadań związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce, zapewnienie koordynacji działań w tym obszarze z właściwymi podmiotami krajowego sektora jądrowego oraz wypracowywanie rekomendacji dla Ministra w zakresie legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwiązań usprawniających wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce” – czytamy w wydanej decyzji.

Plany pracy

Do zadań zespołu w obszarze prawno-legislacyjnym będzie należała analiza przepisów tworzących prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz rekomendowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych usprawniających, realizację inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, a także analiza zagranicznych rozwiązań prawno-instytucjonalnych dotyczących licencjonowania elektrowni jądrowych pod kątem możliwości ich zastosowania Polsce.

Czytaj więcej

Sasin: Umowa polsko-koreańska na atom w połowie roku

W obszarze komunikacji, zespół ma zajmować się wymianą informacji i dobrych praktyk w zakresie komunikacji o planowanych i realizowanych inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz zapewnienia społeczeństwu aktualnej, obiektywnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej energetyki jądrowej opartej na podstawach naukowych o planowanych i realizowanych inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz zapewnienia społeczeństwu aktualnej, obiektywnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej energetyki jądrowej opartej na podstawach naukowych.

W obszarze rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej uwzględniono wymianę informacji w zakresie potrzeb związanych z zapewnieniem kompetentnych kadr na potrzeby planowanych i realizowanych projektów inwestycyjnych dotyczących obiektów energetyki jądrowej w celu wypracowania planów rozwoju zasobów ludzkich.

Wreszcie w zakresie zaangażowania krajowego przemysłu uwzględniono wymianę informacji w zakresie zapewnienia maksymalnego udziału krajowych przedsiębiorstw w procesach przygotowania do budowy i budowy planowanych w Polsce elektrowni jądrowych oraz analizę międzynarodowych standardów technicznych dotyczących obiektów jądrowych.

Skład

Przewodniczącym zespołu będzie sekretarz albo podsekretarz Stanu w MKiŚ nadzorujący pracę Departamentu Energii Jądrowej w MKiŚ. Jest nim obecnie wiceminister Adam Guibourgé - Czetwertyński. Zastępcą ma być zaś dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w resorcie. Członkami zespołu poza przedstawicielami samego departamentu ma być także pracownik Departamentu Edukacji i Komunikacji w MKiŚ, oraz przedstawiciele Pełnomocnika Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, spółek rozwijających duże elektrownie jądrowe czyli Polskie Elektrownie Jądrowe, Polska Grupa Energetyczna, oraz SMRy (małe elektrownie jądrowe) a więc KGHM Polska Miedź i Orlen Synthos Green Energy (Spółka córka Orlenu i Synthosu).

Przedstawiciele zespołu mogą zapraszać do jego prac, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań zespołu, w szczególności przedstawiciel przedsiębiorstw innych niż wskazane wyżej. Kryterium doboru takich firm będzie dotyczyło zadeklarowania przewidywanego terminu oddania do eksploatacji pierwszego z planowanych bloków jądrowych nie później niż do 2033 r. lub złożenie w co najmniej jednym kraju należącym do OECD wniosku o licencjonowanie lub pre-licencjonowanie tej technologii do właściwego organu dozoru jądrowego.

Jak czytamy w decyzji, z tytułu udziału w pracach zespołu, w tym w ramach grup roboczych, nie przysługują diety, zwrot kosztów podroży oraz wynagrodzenie. Zespół w terminie do dnia 30-go stycznia każdego roku przedstawia szefowej resortu sprawozdanie z realizacji zadań za rok poprzedni. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W czwartek, 16 lutego, minister resortu Anna Moskwa powołała do życia zespół, który będzie organem pomocniczym MKiŚ. „Celem Zespołu jest wsparcie Ministra w realizacji zadań związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce, zapewnienie koordynacji działań w tym obszarze z właściwymi podmiotami krajowego sektora jądrowego oraz wypracowywanie rekomendacji dla Ministra w zakresie legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwiązań usprawniających wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce” – czytamy w wydanej decyzji.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Atom
Amerykanie nie wejdą z kapitałem do polskiego atomu? Rząd znalazł alternatywę
Atom
Drugi polski projekt atomowy wciąż pod znakiem zapytania
Atom
Słowacja zablokuje 12 pakiet sankcji, jeżeli Unia nie spełni jej warunku
Atom
Siedem bram piekieł w drodze do atomu. Potencjał zleceń dla polskich firm ogromny
Atom
Mały atom: KGHM chce dalszej współpracy z NuScale, ale niekoniecznie ich technologii
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości