Nowy zespół ma pomóc przy wdrażaniu atomu w Polsce

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) powołano do życia nowy zespół ds. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Poza przedstawicielami resortu, w skład zespołu wejdą m.in. przedstawiciele firm, które rozwijają w Polsce „dużą”, jak i „małą” energetyką atomową.

Publikacja: 16.02.2023 18:40

Nowy zespół ma pomóc przy wdrażaniu atomu w Polsce

Foto: Adobe Stock

W czwartek, 16 lutego, minister resortu Anna Moskwa powołała do życia zespół, który będzie organem pomocniczym MKiŚ. „Celem Zespołu jest wsparcie Ministra w realizacji zadań związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce, zapewnienie koordynacji działań w tym obszarze z właściwymi podmiotami krajowego sektora jądrowego oraz wypracowywanie rekomendacji dla Ministra w zakresie legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwiązań usprawniających wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce” – czytamy w wydanej decyzji.

Plany pracy

Do zadań zespołu w obszarze prawno-legislacyjnym będzie należała analiza przepisów tworzących prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz rekomendowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych usprawniających, realizację inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, a także analiza zagranicznych rozwiązań prawno-instytucjonalnych dotyczących licencjonowania elektrowni jądrowych pod kątem możliwości ich zastosowania Polsce.

Czytaj więcej

Sasin: Umowa polsko-koreańska na atom w połowie roku

W obszarze komunikacji, zespół ma zajmować się wymianą informacji i dobrych praktyk w zakresie komunikacji o planowanych i realizowanych inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz zapewnienia społeczeństwu aktualnej, obiektywnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej energetyki jądrowej opartej na podstawach naukowych o planowanych i realizowanych inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz zapewnienia społeczeństwu aktualnej, obiektywnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej energetyki jądrowej opartej na podstawach naukowych.

W obszarze rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej uwzględniono wymianę informacji w zakresie potrzeb związanych z zapewnieniem kompetentnych kadr na potrzeby planowanych i realizowanych projektów inwestycyjnych dotyczących obiektów energetyki jądrowej w celu wypracowania planów rozwoju zasobów ludzkich.

Wreszcie w zakresie zaangażowania krajowego przemysłu uwzględniono wymianę informacji w zakresie zapewnienia maksymalnego udziału krajowych przedsiębiorstw w procesach przygotowania do budowy i budowy planowanych w Polsce elektrowni jądrowych oraz analizę międzynarodowych standardów technicznych dotyczących obiektów jądrowych.

Skład

Przewodniczącym zespołu będzie sekretarz albo podsekretarz Stanu w MKiŚ nadzorujący pracę Departamentu Energii Jądrowej w MKiŚ. Jest nim obecnie wiceminister Adam Guibourgé - Czetwertyński. Zastępcą ma być zaś dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w resorcie. Członkami zespołu poza przedstawicielami samego departamentu ma być także pracownik Departamentu Edukacji i Komunikacji w MKiŚ, oraz przedstawiciele Pełnomocnika Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, spółek rozwijających duże elektrownie jądrowe czyli Polskie Elektrownie Jądrowe, Polska Grupa Energetyczna, oraz SMRy (małe elektrownie jądrowe) a więc KGHM Polska Miedź i Orlen Synthos Green Energy (Spółka córka Orlenu i Synthosu).

Przedstawiciele zespołu mogą zapraszać do jego prac, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań zespołu, w szczególności przedstawiciel przedsiębiorstw innych niż wskazane wyżej. Kryterium doboru takich firm będzie dotyczyło zadeklarowania przewidywanego terminu oddania do eksploatacji pierwszego z planowanych bloków jądrowych nie później niż do 2033 r. lub złożenie w co najmniej jednym kraju należącym do OECD wniosku o licencjonowanie lub pre-licencjonowanie tej technologii do właściwego organu dozoru jądrowego.

Jak czytamy w decyzji, z tytułu udziału w pracach zespołu, w tym w ramach grup roboczych, nie przysługują diety, zwrot kosztów podroży oraz wynagrodzenie. Zespół w terminie do dnia 30-go stycznia każdego roku przedstawia szefowej resortu sprawozdanie z realizacji zadań za rok poprzedni. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W czwartek, 16 lutego, minister resortu Anna Moskwa powołała do życia zespół, który będzie organem pomocniczym MKiŚ. „Celem Zespołu jest wsparcie Ministra w realizacji zadań związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce, zapewnienie koordynacji działań w tym obszarze z właściwymi podmiotami krajowego sektora jądrowego oraz wypracowywanie rekomendacji dla Ministra w zakresie legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwiązań usprawniających wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce” – czytamy w wydanej decyzji.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Atom
Nadchodzi era atomu w UE. Potrzeba tylko jednego
Atom
Rosatom stracił pieniądze w Turcji. Co dalej z budowaną atomówką?
Atom
Niepewna budowa elektrowni atomowej Zygmunta Solorza z Koreańczykami
Atom
Siłownia atomowa w Zaporożu może już nigdy nie wrócić do pracy
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Atom
Thierry Deschaux, EDF: Atomowe opóźnienia mogą nas sporo kosztować
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą