Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 368 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 307 mln zł rok wcześniej. Patrząc na  I-III kw. 2023 r. spółka miała 196 mln zł skonsolidowanego zysku netto  wobec 96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 149 mln zł w porównaniu z 857 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 374 mln zł wobec 283 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Zysk brutto na sprzedaży w okresie 9 miesięcy do 30 września 2023 roku wyniósł 442 mln zł, co oznacza wzrost o 125 mln zł (lub 39 proc.) względem tego samego okresu 2022 roku, głównie w wyniku wyższych przychodów w każdym z segmentów. Zysk brutto na sprzedaży jako procent przychodów w okresie 9 miesięcy 2023 r. wyniósł 38 proc. względem 37 proc. w okresie porównywalnym. W III kw.2023 r. wypracowano zysk brutto na sprzedaży na poziomie 155 mln zł, względem 102 mln zł w okresie porównywalnym" - czytamy w sprawozdaniu.

Istotnym (powyżej 10 proc. zysku netto) zdarzeniem zmniejszającym zysk netto za 9 miesięcy 2022 roku było rozpoznanie w II kwartale 58 mln zł straty w następstwie utraty kontroli operacyjnej nad spółką zależną OOO FAMUR z siedzibą na terytorium Federacji Rosyjskiej i jej reklasyfikacji do działalności zaniechanej. Rentowność zysku netto w okresie 9 miesięcy 2022 r., skorygowana o istotne zdarzenia nietypowe, wyniosłaby 15 proc.

"Na dzień 30 września 2023 roku dług netto wyniósł 400 mln zł, co oznacza wzrost o 273 mln zł względem końca roku 2022, głównie w wyniku poniesionych wydatków inwestycyjnych w segmentach fotowoltaiki i e-mobilność. Niewykorzystane, dostępne do uruchomienia bankowe limity kredytów obrotowych Grupy Grenevia na 30 września 2023 r. wynosiły łącznie 427 mln zł (z wyłączeniem project finance)" - czytamy w komunikacie

Grenevia (dawniej Famur) jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe.