Jak wynika z komunikatu, nabycie pakietu akcji nastąpi w oparciu o ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez wezwania. Cena za pakiet akcji Bogdanki stanowiący własność Enei zostanie uregulowana w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji.

W treści oferty - jak poinformowała Enea - minister aktywów państwowych poinformował, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, iż nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania zgody UOKiK na przeprowadzenie transakcji. Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych, że taka transakcja jest zgodna z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Czytaj więcej

Niepokojące perspektywy dla polskiego węgla. Pod lupą Bogdanka

Enea podała, że zapozna się z otrzymaną ofertą, a jej ewentualna akceptacja będzie uzależniona od pozyskania przez spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych.

Zgodnie z wcześniejszymi planami, Bogdanka po tej transakcji nadal ma pozostać na giełdzie.