W komunikacie Kancelarii Prezydenta czytamy, że głównym celem ustawy jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz, obok gospodarstw domowych, będą mogli także korzystać także podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne i spółdzielnie socjalne w zakresie ich podstawowej działalności. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki, i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Czytaj więcej

Mrożenia cen gazu dla małego biznesu nie będzie. Sejm odrzucił poprawki

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie będą objęte taryfami chroniącymi przed wyższymi cenami. Zarządcy mają jednak składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Ta część będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa uniemożliwia podwyższenie cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje ona, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

W zamian za zamrożenie cen dla odbiorców, sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata. Będzie to różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 r. a jego taryfą. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.