Oba podmioty chcą rozszerzać wachlarz wspólnych działań na rzecz transformacji energetycznej Polski oraz poprawy jakości powietrza. Kooperacja, której efektem ma być m.in. wspieranie dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, wpisuje się w strategiczne założenia Polityki Energetycznej Polski do roku 2040.

– W rzeczywistości, w której zapotrzebowanie na energię stale wzrasta, a my chcemy ograniczyć produkowanie megawatów energii z węgla, stabilne dostawy i dystrybucja gazu – paliwa mniej emisyjnego niż węgiel i bardziej stabilnego niż OZE – będą nam absolutnie niezbędne – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy między Polską Spółką Gazownictwa (PSG) a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

– Dlatego z jednej strony zabezpieczamy dostawy gazu poprzez import i zwiększenie własnej produkcji. Z drugiej strony, chcemy modernizować infrastrukturę gazową, tak aby mogły z niej korzystać bez ograniczeń: energetyka, przemysł oraz odbiorcy indywidualni. Te dwa cele pomoże nam realizować dzisiejsze porozumienie o współpracy między PSG a NFOŚiGW – podkreślił minister.

Aspekt społeczny i ekonomiczny

Na wielowymiarowość zawartej umowy wskazuje Paweł Majewski, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). PSG jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG.

– Porozumienie ma aspekt społeczny i ekonomiczny. Zwiększenie efektywności źródeł ciepła oraz poprawa świadomości użytkowników w zakresie energooszczędnego korzystania z tych źródeł to jeden z kluczowych kroków na drodze do eliminacji ubóstwa energetycznego, czyli sytuacji, w której polska rodzina nie może pozwolić sobie na ogrzanie mieszkania czy możliwość ugotowania posiłku – mówi Paweł Majewski.

– Wspólne działania NFOŚiGW i jednej ze spółek Grupy PGNiG pozwolą na ograniczenia tego zjawiska. Natomiast energetyka przyjazna środowisku to jednocześnie energetyka bardziej ekonomiczna dzięki wyższej efektywności i niższym kosztom społecznym. Zaplecze merytoryczne NFOŚiGW wraz z wiedzą i doświadczeniem PSG pozwolą na realizację wspólnych celów – zaznacza prezes PGNiG.

Jak podkreślają sygnatariusze umowy, zakres i charakter wspólnych działań będzie również zgodny z założeniami dotyczącymi energii, zwartymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Porozumienie podpisali ze strony PSG prezes Robert Więckowski i wiceprezes Jakub Kowalski, a ze strony NFOŚiGW wiceprezes Artur Michalski.

– Polska energetyka stoi przed ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w aspekcie energii cieplnej. Ciepłownictwo systemowe pokrywa aż 42 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło, a codziennie korzysta z niego ponad 15 mln Polaków. Wiele ciepłowni wciąż jednak nie rozpoczęło działań modernizacyjnych, aby sprostać wymaganiom stawianym przez Unię Europejską – zaznacza Robert Więckowski. – Jestem przekonany, że dzięki współpracy z NFOŚiGW uda nam się nie tylko zadbać o czyste powietrze, ale także o bezpieczeństwo energetyczne Polaków – dodaje.

– Jednym z priorytetowych działań Polskiej Spółki Gazownictwa jest wsparcie energetyki zawodowej. Transformacja energetyczna wymaga jednak bardzo dużych nakładów finansowych. Dlatego PSG łączy siły z NFOŚiGW, by wspólnie działać na rzecz rozwoju i modernizacji klientów zawodowych. Liczę, że dzięki wspólnym staraniom i wymianie wiedzy uda nam zarówno „zazielenić” gaz, jak i zadbać o bezpieczne dostawy tego surowca – komentuje Jakub Kowalski.

O „zazielenianiu” błękitnego paliwa mówi także NFOŚiGW. – Umowa z PSG to kolejny krok w stronę promocji stabilności energetycznej. W procesie transformacji sektora ciepłownictwa w kierunku neutralności klimatycznej gaz, zwłaszcza jeśli zostanie „zazieleniony”, może mieć kapitalne znaczenie jako przejściowa podstawa miksu energetycznego. Liczę, że porozumienie przełoży się na nowe pomysły na wykorzystanie gazu przez energetykę, szczególnie ciepłownictwo. Będziemy proponować celowane wsparcie finansowe konkretnych, perspektywicznych projektów, tak bardzo potrzebnych polskiej energetyce – zapowiada Artur Michalski.

Dodawanie potencjałów

NFOŚiGW jest największą w Polsce instytucją finansującą inwestycje prośrodowiskowe, kierowane zarówno do przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób indywidualnych. Służą temu programy priorytetowe Funduszu dotyczące m.in. takich obszarów, jak transformacja energetyczna, ochrona powietrza, wód gruntowych, rozwój elektromobilności, finansowane zarówno z budżetu państwa, jak i m.in. z funduszy europejskich. PSG jest z kolei największym operatorem systemu dystrybucji gazu ziemnego w Polsce i – podobnie jak PGNiG – partnerem NFOŚiGW w transformacji sektora ciepłowniczego oraz w walce z ubóstwem energetycznym.

Oba podmioty ustaliły szereg obszarów i tematów do kooperacji. To m.in. aktywizacja nieczynnych przyłączy gazowych, zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm oraz sektora ciepłowniczego na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, rozwój biogazowni i biometanowni oraz sieci biogazu, promowanie kogeneracji opartej o źródła gazowe, wsparcie działań termomodernizacyjnych w połączeniu z wymianą źródeł ciepła u osób fizycznych, rozwój niskoemisyjnego transportu, w tym infrastruktury tankowania CNG i LNG.

Materiał powstał we współpracy z Polską Spółką Gazownictwa