Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał pierwszy fioletowy certyfikat. Jest to świadectwo pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji w urządzeniu opalanym metanem, który pozyskuje się przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego. Fioletowy certyfikat można również otrzymać, gdy energię elektryczną uzyskuje się z biogazu.

Nowy rodzaj świadectwa wprowadzono w związku ze styczniową nowelizacją ustawy Prawo energetyczne. Świadectwa wydawane przez URE mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.

Inne rodzaje świadectw pochodzenia z kogeneracji - obok nowowprowadzonych fioletowych certyfikatów - to żółte certyfikaty (dla jednostek opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW) i czerwone (dla pozostałych jednostek wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji).